Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
KONKRETON V BIO BECZKA 205l

KONKRETON V BIO

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Konkreton V BIO to nisko lepki biodegradowalny olej antyadhezyjny. Zawiera substancję czynną w celu zapewnienia łatwego oddzielenia materiału od formy. Produkt nie powoduje przebarwień na powierzchni betonu a uwalniane wyroby cechuje niska porowatość i wysoka gładkość. Konkreton V BIO nie wydziela przykrych zapachów. Poziom biodegradowalności oleju powyżej 98%.
​Konkreton V BIO is a low viscosity biodegradable mold release oil. It contains an active agent in order to ensure easy separation of material from the mold. The product does not cause discoloration on the surface of concrete and the released products are characterized by low porosity and high smoothness. Konkreton V BIO does not emit unpleasant odors.
​Konkreton V BIO - это низковязкое биоразлагаемое антиадгезионное масло. Содержит активное вещество для обеспечения лёгкого отделения материала от формы. Продукт не приводит к появлению разводов на поверхности бетона, а выпускаемые изделия отличаются низкой пористостью и высокой гладкостью.  Konkreton V BIO не выделяет неприятных запахов.

Zastosowania

Application

Применение

​Konkreton V BIO przeznaczony jest do łatwego oddzielania strumienia betonu od formy. Produkt może być używany do form wykonanych ze stali, aluminium, tworzyw sztucznych i form drewnianych wykorzystywanych w produkcji prefabrykatów betonowych oraz innych elementów betonowych. Zabezpiecza również krótkoterminowo formy stalowe przed korozją. Jeden litr oleju wystarcza na 70-80m2 powierzchni przy stosowaniu rozpylaczy ciśnieniowych ręcznych i automatycznych.
Konkreton V BIO może być również nanoszony ręcznie za pomocą wałków.
​BIO Konkreton V is designed to easily separate the stream of concrete from the mold. The product can be used with molds made of steel, aluminum, plastic and wooden molds used in the production of precast concrete and other concrete elements. It also serves as a temporary protection of steel forms against corrosion. One liter of oil is enough for 70-80m2 surface, with the use of manual and automatic pressure sprayers. BIO Konkreton V can also be applied manually with rollers.
​Konkreton V BIO предназначен для лёгкого отделения потока бетона от формы. Продукт не может использоваться для форм, изготовленных из стали, алюминия, пластмассы и деревянных форм, применяемых при производстве бетонных заготовок и других бетонных элементов. Также краткосрочно защищает стальные формы от коррозии. Одного литра масла хватает на 70-80м2 поверхности при использовании ручных и автоматических напорных распылителей. Konkreton V BIO может также наноситься вручную с помощью валиков.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 7,1
​lepkość kinematyczna w temp. 200C ​mm2/s ​12,7
gęstość w 150C kg/m3 880 
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 120
​liczba zmydlenia ​mg KOH/g ​85,1

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 7,2
Density at 150C kg/m3 880
Flow temperature 0C -30
Flash-point 0C 120

Note: These values of physicochemical parameters are typical values. The actual values are placed on the certificates of quality attached to each batch of product.
ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2/с 7,2
Протность при 150C кг/м3 880
Температура плавления 0C -30
Температура вспышки 0C 120

ВНИМАНИЕ:Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN