Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​ITERM 4HT

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​ITERM 4 HT to wysokowydajny olej do układów wymiany ciepła  produkowany w oparciu o
wysokorafinowaną bazę olejową charakteryzującą się dużą odpornością na utlenianie i degradację
termiczną. Produkt cechuje się bardzo dobrą wydajnością wymiany ciepła oraz odpornością na
wysoką temperaturę. Zaawansowana technologia ITERM 4 HT sprawia, że olej może pracować w
układzie znacznie dłużej niż standardowe oleje mineralne nie powodując tworzenia się osadów i
wzrostu lepkości.    
​ITERM 4 HT heating devices oil is manufactured basing on highly rafined mineral base oils with
improved resistance to oxidation. Its unique formula prevents the formation of acids and sludge as a
result of oxidation, it also ensures longer intervals between oil changes.
​Масло для отопительного оборудования производится на масляной основе глубокой очистки.
Отличается высокой стойкостью к термической деградации и окислению. Благодаря своим
исключительным свойствам и термоустойчивости, масло может работать в системе
значительно дольше от стандартных минеральных масел, не образуя осадка
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej ITERM 4 HT stosuje się jako nośnik ciepła w:

  • zamkniętych systemach grzewczych w zakresie temperatur od - 15 do 285 °C;
  • przemysłowych układach i instalacjach chłodzących i grzewczych;
  • nagrzewnicach i układach olejowych do podgrzewania;
 

Zaleca się utrzymanie w układach grzewczych wymuszonego obiegu, a różnica temperatur pomiędzy olejem a filmem olejowym otaczającym element grzewczy nie powinna być wyższa niż 15-30 °C.

​ITERM 4 HT is used as a heat carrier in heating units, machines and devices in the range of
temperatures between -15 and 285°C.
Note: It is recommended to maintain in the heating systems forced circulation the temperature
difference between the oil and the oil film surrounding the heating element, should not be higher
than 15-30°C.
​Масло ITERM 4 HT применяется в качестве теплоносителя в:
• системах отопления замкнутого цикла в диапазоне температур от - 15 до 285°C;
• промышленных системах охлаждения и отопления;
• нагревателях и масляных системах отопления.
Рекомендуется поддерживать в обогревательных системах принудительную циркуляцию, a
разница температур между маслом и масляной плёнкой, обволакивающей нагревательный
элемент, не должна превышать 15-30°C.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki ITERM 4HT
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 0C mm2/s 20,7
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 0C mm2/s  4,1
Temperatura zapłonu (t.o.) 0C 198
Pozostałość po koksowaniu % <0,01
Temperatura płynięcia 0C - 15
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit ITERM 4HT
Kinematic viscosity in 40°C mm2/s 20,7
Kinematic viscosity in 100°C mm2/s  4,1
Ignition point 0C 198
Ash residue % <0,01
Pour point 0C - 15
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметр Единица измерения ITERM 4HT
Кинематическая вязкость при температуре 40°C mm2/s 20,7
Кинематическая вязкость при температуре 100°C mm2/s  4,1
Температура воспламенения (t.o.) 0C 198
Остаток после коксования % <0,01
Температура текучести 0C - 15
Примечание: Вышеприведённые значения физико-химических параметров являются типичными значениями
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN