Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ITERM-4

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​ITERM-4 to wydajny olej do układów wymiany ciepła  produkowany w oparciu o specjalnie wyselekcjonowany, wysokiej jakości olej bazowy, poddany procesowi głębokiej hydrorafinacji. Zaawansowana technologia produkcji sprawia, że produkt wyróżnia się bardzo dobrym przewodnictwem ciepła oraz wysoką stabilnością termooksydacyjną. ITERM-4 zawiera w swoim składzie substancje uszlachetniające, które stabilizują jego parametry w wysokich temperaturach.
​ITERM-4 is an efficient oil for heat exchange systems made from specially selected quality base oil subjected to deep hydro refining process. Thanks to advanced production technology the product is distinguished by good heat conductivity and high thermo-oxidative stability. ITERM-4 contains enriching substances which stabilise its specifications at high temperatures. Another strength of the product is that it does not release unpleasant odour. 
​Масло для нагревательных приспособлений ITERM-4, производится на основе базового масла, прошедшего процесс глубокой гидроочистки. Высокое качество базового масла, применяемого для производства нагревательного масла ITERM-4, способствует тому, что масло ITERM-4 характеризуется: отсутствием запаха, высокой термоокислительной стабильностью, хорошей теплопроводностью. Кроме того, масло ITERM-4 содержит в своем составе вещества, улучшающие и стабилизирующие свойства при высоких температурах.
 

Zastosowania

Application

Применение

  • ​przemysłowe układy chłodzące i grzewcze; 
  • nagrzewnice i układy olejowe do podgrzewania; 
  • urządzenia grzewcze w obiegu zamkniętym;
  • industrial cooling and heating systems;
  • heaters and oil systems for heating;
  • closed-circuit heating equipment;
​Масло ITERM-4 применяется в качестве теплоносителя в нагревательных приспособлениях в
закрытом цикле
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C mm2/s 1,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C mm2/s 3,8 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C mm2/s 6,5 
Temperatura palenia - 140
Temperatura początku destylacji ​°C ​257
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parametr Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100 °C mm2/s 1,4
Kinematic viscosity at 40 °C mm2/s 3,8 
Kinematic viscosity at 20 °C mm2/s 6,5 
Combustion point - 140
Boiling point ​°C ​257
NOTE: The above physical and chemical properties are typical values. Actual values are given in the quality certificates provided for each product batch.
Параметры Ед-ца Типовые показател
Кинематическая вязкость при 100 °C mm2/s 1,4
Кинематическая вязкость при 40 °C mm2/s 3,8 
Кинематическая вязкость при 20 °C mm2/s 6,5 
Температура воспламенения - 140
​Tемпература дистилляции ​°C ​257
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные показатели физических и химических свойств являются типовыми показателями. Действительные показатели указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта .
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN