Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL PREMIUM L-HV 15

HYDROL PREMIUM L-HV 15

HYDROL PREMIUM L-HV 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HV
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne HYDROL PREMIUM L-HV to oleje typu HVI, otrzymywane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających. Oleje te charakteryzują się: wysokim poziomem własności użytkowych, doskonałą charakterystyką lepkościowo-temperaturową (wskaźnik lepkości rzędu 150) umożliwiająca stosowanie oleju w układach hydraulicznych eksploatowanych w warunkach zmiennych temperatur, wysoka stabilność termiczna i hydrolityczna, wysoką odpornością na utlenianie, wysoką zdolnością do przenoszenia obciążeń (badanie na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego >12), bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi, bardzo dobrą filtrowalnością, wysoką odpornością na pienienie, kompatybilnością z uszczelnieniami.
HYDROL PREMIUM L-HV (HVI type) hydraulic oils are manufactured basing on refined mineral oils and zinc free set of enriching additives.

Features:
High level operating properties:
- perfect temperature depending viscosity grades (viscosity grade of ca. 150) enabling oil application in hydraulic systems operated in variable temperatures,
- high thermal and hydrolytic stability,
- high resistance to oxidation,
- high ability to transfer loads (FZG test, breaking load >12) and very good antiwear properties,
- very good ability to be filtered,
- very good resistance to foaming,
- compatibility with sealants.
HYDROL PREMIUM L-HV can be mixed with other zinc free hydraulic mineral oils.
Гидравлические масла HYDROL PREMIUM L-HV (HVI тип масла) изготавливаются на основе рафинированных масел и комплекса облагораживающих добавок без содержания цинка.

Характерные параметры:
Высокий уровень эксплуатационных свойств:

- Идеальная характеристика свойств вязкости и температурных свойств (показатель вязкости ряда 150), дающая возможность использовать масло в гидравлических системах, которые эксплуатируются в условиях изменения температуры,
- Высокая термическая и гидролитическая стабильность,
- Высокая устойчивость на окисление,
- Высокая способность к передаче нагрузок (тестирование на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки > 12) и превосходные Параметры против изнашивания,
- Очень качественная фильтрационная очистка,
- Очень высокая устойчивость на пенообразование,
- Совместимость с уплотнениями.
Гидравлические масла HYDROL PREMIUM L-HV смешиваются с другими минеральными гидравлическими маслами на основе комплекса добавок без содержания цинка.

Zastosowania

Application

Применение

Wysoka trwałość olejów hydraulicznych HYDROL PREMIUM L-HV umożliwia ich zastosowanie w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących w skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i w szerokim zakresie temperatur. Nowo wprowadzona, unikalna, formuła zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne.
High durability of HYDROL PREMIUM L-HV enables their application in highly loaded systems of power transmission as well as hydraulic drive and control operating in extremely high pressures and wide range of temperatures. New, unique formula used in the manufacturing process guarantees their extended lifetime compared to standard mineral hydraulic oils.
Высокая прочность гидравлических масел HYDROL PREMIUM L-HV позволяет использования их в системах передачи силы и приводы, а также гидравлического управления высоких нагрузок, работающих в крайне трудных условиях высокого давления и в широком диапазоне температур. Нововведенная, уникальная формула, используемая во время производства этих масел, гарантирует, что они могут работать значительно дольше, чем стандартные минеральные гидравлические масла.
Упаковки:
канистра 18 кг, бочка 180 кг, в нерасфасованном виде.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524 cz. 3
DIN 51524 part 3
DIN 51524 часть 3

Opakowania

Packaging

Тара

18 kg canister, 180 kg barrel, loose.

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 14,2
Wskaźniki lepkości - 153
Temperatura płynięcia 0C -39
Temperatura zapłonu 0C 191
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C ml 30 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1200C,stopień korozji wzorce 1 a
Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 – 3 ml emulsji w temperaturze min 10
  0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500C min 3
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż - -
Odporność na ścianie (250 cykli), spadek lepkości w temperaturze 400C % 4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 14.2
Viscosity index - 153
Flow temperature 0C -39
Ignition temperature 0C 191
Resistance to foaming · susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, · foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C standing still at 250C ml 30 0
Corrosiveness to copper 3 h/1200C, corrosion rate reference sample 1 a
Deemulsifying properties – emulsion and water separation time to achieve: - 40 - 43 ml of oil - 37 - 40 ml of water - 0 - 3 ml of emulsion at min. 10
  0C 54
Ability to release air at 50°C min. 3
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, minimum - -
Resistance after 250 cycles, viscosity decrease at 400C % 4
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм/с 14,2
Показатели вязкости - 153
Температура текучести 0C -39
Температура воспламенения 0C 191
Устойчивость к пенообразованию: · Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, · Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 30 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C,коррозионный балл образцы 1 a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: - 40 - 43 мл масла - 37 - 40 мл воды - 0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 10
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500C мин 3
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, не ниже, чем - -
Устойчивость на стене (250 циклов), падение вязкости при температуре 400C % 4
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN