Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL PREMIUM L-HM 15

HYDROL PREMIUM L-HM 15

HYDROL PREMIUM L-HM 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HM
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne Hydrol® Premium L-HM otrzymywane są na bazie rafinowanych olejów mineralnych i bezcynkowego pakietu dodatków uszlachetniających.

Cechy charakterystyczne:

Wysoki poziom własności użytkowych:

• wysoką stabilność termiczną i hydrolityczną,
• wysoką odporność na utlenianie,
• wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń (badanie na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego > 12) i bardzo dobre własności przeciwzużyciowe,
• bardzo dobrą filtrowalność,
• bardzo dobrą odporność na pienienie,
• kompatybilność z uszczelnieniami.

Oleje hydrauliczne Hydrol® Premium L-HM są mieszalne z innymi olejami mineralnymi hydraulicznymi na pakietach bezcynkowych.
Hydrol® Premium L-HM hydraulic oils are manufactured basing on refined mineral oils and zinc free set of enriching additives.

Features:

High level operating properties:
- high thermal and hydrolytic stability,
- high resistance to oxidation,
- high ability to transfer loads (FZG test, breaking load >12) and very good antiwear properties,
- very good ability to be filtered,
- very good resistance to foaming,
- compatibility with sealants.
Hydrol® Premium L-HM can be mixed with other zinc free hydraulic mineral oils.
Гидравлические масла Hydrol® Premium L-HM изготавливаются на основе рафинированных масел и комплекса облагораживающих добавок без содержания цинка.

Характерные Параметры:
- Высокий уровень эксплуатационных свойств:
- Высокая термическая и гидролитическая стабильность,
- Высокая устойчивость на окисление,
- Высокая способность к передаче нагрузок (тестирование на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки > 12) и превосходные параметры против изнашивания,
- Очень качественная фильтрационная очистка,
- Очень высокая устойчивость на пенообразование,
- Совместимость с уплотнительными материалами. Гидравлические масла Hydrol® Premium HM смешиваются с другими минеральными гидравлическими маслами на основе комплекса добавок без содержания цинка.

Zastosowania

Application

Применение

Wysoka trwałość olejów hydraulicznych Hydrol® Premium L-HM umożliwia ich zastosowanie w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, pracujących w skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i wysokich temperatur. Nowo wprowadzona, unikalna, formuła zastosowana podczas produkcji tych olejów gwarantuje, że mogą one pracować znacznie dłużej niż standardowe mineralne oleje hydrauliczne.
High durability of Hydrol® Premium L-HM enables their application in highly loaded systems of power transmission as well as hydraulic drive and control operating in extremely high pressures and temperatures. New, unique formula used in the manufacturing process guarantees their extended lifetime compared to standard mineral hydraulic oils.
Высокая прочность гидравлических масел Hydrol® Premium L-HM позволяет использования их в системах передачи силы и приводы, а также гидравлического управления высоких нагрузок, работающих в крайне трудных условиях высокого давления и высоких температур. Нововведенная, уникальная формула, используемая во время производства этих масел, обеспечивает то, что они могут работать значительно дольше, чем стандартные минеральные гидравлические масла.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524 cz. 2
DIN 51524 part 2
DIN 51524 часть 2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 14,7
Wskaźniki lepkości - 102
Temperatura płynięcia 0C -34
Temperatura zapłonu 0C 180
Odporność na pienienie: · skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, · trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 250C ml 40 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1200C,stopień korozji wzorce 1 a
Własności deemulgujace - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 – 3 ml emulsji w temperaturze min 10
  0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500C min 3
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż - -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.  
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 14.7
Viscosity index - 102
Flow temperature 0C -34
Ignition temperature 0C 180
Resistance to foaming · susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, · foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C standing still at 250C ml 40 0
Corrosiveness to copper 3 h/1200C, corrosion rate reference sample 1 a
Deemulsifying properties – emulsion and water separation time to achieve: - 40 - 43 ml of oil - 37 - 40 ml of water - 0 - 3 ml of emulsion at min. 10
  0C 54
Ability to release air at 50°C min. 3
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, minimum - -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 14,7
Показатели вязкости - 102
Температура текучести 0C -34
Температура воспламенения 0C 180
Устойчивость к пенообразованию: · Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, · Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 40 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C,коррозионный бал образцы 1 a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: - 40 - 43 мл масла - 37 - 40 мл воды - 0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 10
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500C мин 3
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, не ниже, чем - -
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.  
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN