Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

HYDROL L-HM/HLP 10

HYDROL L-HM/HLP 10

HYDROL L-HM/HLP 10

Jakość: Quality class: Класс качества:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HM
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 10

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HM/HLP do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Zapewnia:

• wydłużenie czasu eksploatacji,
• zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych
HYDROL L-HM/HLPhydraulic oils for hydrostatic systems are manufactured basing on high quality mineral base oils and a set of enriching additives improving antiwear, anticorrosive and antioxidative properties.

It provides:

- extended lifetime,
- reduces wear of hydraulic pump elements,
Гидравлические масла HYDROL L-HM/HLP для гидростатических гидравлических систем производятся на основе высококачественных минеральных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок, повышающих параметры против изнашивания, окисления, а также антикоррозионные свойства.
Обеспечивает:

- Продление срока эксплуатации,
- Уменьшение изнашивания поверхности элементов трения в системах гидравлических насосов,

Zastosowania

Application

Применение

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HM/HLP przeznaczone są głównie do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność otoczenia.
HYDROL L-HM/HLP Phydraulic oils are intended mainly for heavy-duty power transferring systems and for hydraulic driving and control systems i.e. hydraulic gears, control mechanisms and other alike devices operating in hard conditions or in increased temperature or humidity.
Гидравлические масла HYDROL L-HM/HLP предназначены, главным образом, для использования в системах передачи силы и привода, а также гидравлического управления высокой нагрузки, то есть в гидравлических, механических передачах, передачах регулирования и управления, а также другом подобном оборудовании, которое работает в трудных условиях при повышенной температуре и влажности окружающей среды.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

KOPEX Machinery S.A.

DIN 51524 cz.2

KOPEX Machinery S.A.
DIN 51524 part 2,
KOPEX Machinery S.A.
DIN 51524 часть 2, 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe  
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 10,3
Wskaźniki lepkości - 101
Temperatura płynięcia 0C -36
Temperatura zapłonu 0C 162
Odporność na pienienie:   ·     skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, ·     trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze  250C ml 50 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C, stopień korozji wzorce 1a
Własności deemulgujace  -  czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: -     40 - 43 ml oleju -     37 - 40 ml wody -      0 - 3 ml emulsji w temperaturze min 10
  0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500 min 3
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż - -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.   
Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 10.3
Viscosity index - 101
Pour point 0C -36
Flash point (open cup) 0C 162
Resistance to foaming   ·     susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, ·     foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C standing still at 250C ml 50 0
Corrosion action on copper plates (100oC/3h) degree of corrosion 1a
Deemulsibility, time to oil/water emulsion separation: -     40 - 43 ml of oil -     37 - 40 ml of water -      0 - 3 ml of emulsion at min. 10
  0C 54
Ability to release air at 50°C min. 3
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, minimum - -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values.   
Параметры   Един.   Типичные значения  
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 10,3
Показатели вязкости - 101
Температура текучести 0C -36
Температура воспламенения 0C 162
Устойчивость к пенообразованию:   ·     Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, ·     Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 50 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C, коррозионный бал образцы 1a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: -     40 - 43 мл масла -     37 - 40 мл воды -      0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 10
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500 мин 3
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, не ниже, чем - -
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.   
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN