Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HYDROL L-HL 15

HYDROL L-HL 15

HYDROL L-HL 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
Klasa jakości wg ISO 11158 – HL
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HL do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
Hydrol® L-HL hydraulic oils for hydrostatic systems are manufactured basing on high quality mineral base oils and a set of enriching additives improving anticorrosive and antioxidative properties.
Гидравлические масла Hydrol® L-HL для гидростатических гидравлических систем на основе высококачественных минеральных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок, повышающих антикоррозионные параметры и свойства против окисления.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje hydrauliczne Hydrol® L-HL przeznaczone są do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.
Hydrol® L-HL hydraulic oils are intended to be applied in low and medium loaded power transferring systems and in hydraulic driving and control systems of hydrostatic drive devices working with moderate temperatures.
Гидравлические масла Hydrol® L-HL предназначены для использования в низко- и средне нагруженных системах передачи силы и привода, а также гидравлического управления оборудования с гидростатическим приводом, работающих в умеренных температурных условиях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51524 cz.1,
NO-91-A231: 1998
DIN 51524 part 1,
NO-91-A231: 1998 – Hydrol® L-HL of the following viscosity grades: 15,32,46,
Oils with viscosity grade of VG 32 ,46, 68,100, 150 have been approved for application in mining and are granted a certificate issued by the Central Mining Institute allowing to mark the product with the security sign.
DIN 51524 часть 1,
NO-91-A231: 1998 – для масла Hydrol® L-HL в классах вязкости: 15, 32, 46,
Масла классов вязкости VG 32, 46 ,68 , 100, 150 допущены для использования в горной промышленности и имеют сертификат, выданный Главным Институтом Горной Промышленности, дающий право маркировать изделия знаком безопасности.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 15,2
Wskaźniki lepkości - 102
Temperatura płynięcia 0C -35
Temperatura zapłonu 0C 180
Odporność na pienienie:   ·     skłonność do pienienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 250C, ·     trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze  250C ml 50 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/1000C, stopień korozji wzorce 1a
Własności deemulgujace  -  czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: -     40 - 43 ml oleju -     37 - 40 ml wody -      0 - 3 ml emulsji w temperaturze min 15
  0C 54
Zdolność olejo do wydzielania powietrza w temperaturze 500 min 3
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.   
Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 15.2
Viscosity index - 102
Flow temperature 0C -35
Ignition temperature 0C 180
Resistance to foaming   ·     susceptibility to foaming: foam volume after 5 min. of blowing with air at 250C, ·     foam durability: foam volume after 10 min. standing still at 250C standing still at 250C ml 50 0
Corrosiveness to copper 3 h/1000C, corrosion rate reference sample 1a
Deemulsifying properties – emulsion and water separation time to achieve: -     40 - 43 ml of oil -     37 - 40 ml of water -      0 - 3 ml of emulsion at min. 15
  0C 54
Ability to release air at 50°C min. 3
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values.   
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 15,2
Показатели вязкости - 102
Температура текучести 0C -35
Температура воспламенения 0C 180
Устойчивость к пенообразованию:   ·     Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 250C, ·     Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 250C мл 50 0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 ч/1000C, коррозионный бал образцы 1a
Деэмульгирующие параметры – время отделения эмульсии от воды для получения: -     40 - 43 мл масла -     37 - 40 мл воды -      0 - 3 мл эмульсии при температуре мин 15
  0C 54
Способность масла к выделению воздуха при температуре 500 мин 3
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.   
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN