Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HYDROL SYNT PE 46

​HYDROL SYNT PE 46

​HYDROL SYNT PE 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 11158
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Wysokiej jakości syntetyczny bezcynkowy, bezpopiołowy olej hydrauliczny produkowany na bazie polialfaolefin (PAO). Olej posiada ekstremalnie wysoką odporność na utlenianie szczególnie w bardzo ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów hydraulicznych, a także ogranicza awarie. Olej zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.
​High quality synthetic, zinc-free, ashless hydraulic oil produced from polyalphaolefins (PAO). The oil is extremely resistant to oxidation, particularly in adverse working conditions and temperatures. Thanks to its unique properties, Hydrol Synt PE 46 guarantees extended working life in between oil change points, shorter overhauls, lower hydraulic system renovation and maintenance costs, as well as limited number of failures. The oil includes an innovative selection of refining additives protecting the oil installation against corrosion. High viscosity index plus ideal low-temperature properties ensure proper operation in a wide range of temperatures and guarantee unobstructed start-up in very low ambient temperatures.
​Высококачественное синтетическое гидравлическое масло без содержания цинка и золы, которое производится на базе полиальфаолефинов (PAO). Масло обладает экстремально высокой стойкостью к окислению, что особенно важно в очень тяжелых условиях работы и при высоких температурах. Благодаря исключительным свойствам обеспечивает продлённые интервалы работы между очередными заменами масла, снижает время простоя, издержки на ремонт и консервацию гидравлических систем, а также ограничивает аварии. Масло содержит инновационные, оптимально подобранные облагораживающие присадки, которые защищают систему от коррозии. Высокий показатель вязкости и превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают работу в широком диапазоне температур, а также беспроблемный запуск в очень низких температурах окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej hydrauliczny HYDROL SYNT PE 46 przeznaczony jest głównie do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują bardzo trudne warunki pracy oraz panuje wysoka temperatura i wilgotność otoczenia.
​HYDROL SYNT PE 46 is generally intended for high-load powertrain systems as well as hydraulic control systems, i.e. hydraulic transmissions, adjustment and control mechanisms and other similar devices operating in adverse conditions, high ambient temperature and humidity.
Гидравлическое масло HYDROL SYNT PE 46 предназначено, главным образом, для использования в высоконагруженных системах передачи силы и тяги, а также гидравлического управления, то есть в гидравлических передачах, механизмах регулирования и управления, а также в подобных механизмах, работающих в трудных условиях, при повышенной температуре и влажности окружения.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​ISO 11158
DIN 51524 cz.3
​ISO 11158
DIN 51524 part 3
​ISO 11158
DIN 51524 ч.3

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 43,8
Wskaźniki lepkości - 140
Temperatura płynięcia 0C -51
Temperatura zapłonu 0C 221
Odporność na pienienie:
· I sekwencja
· II sekwencja
· III sekwencja
ml
0/0
10/0
0/0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/1200C,stopień korozji wzorce 1A
Temperatura zapłonu 0C 258
Deemulgowalność w 540C min 10
Test FZG stopień >12
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 43,8
Viscosity index - 140
Pour point 0C -51
Temperatura zapłonu 0C 221
Resistance to foaming:
· Sequence I
· Sequence II
· Sequence III
ml 0/0
10/0
0/0
Corrosion on copper, 3 h/1200C models 1A
Flash point 0C 258
Deemulsification at  540C min 10
FZG test degree >12
Notice: The above specified physical and chemical parameters are typical values.
Параметр Ед. изм. Результат
Кинематическая вязкость при температуре 400C mm2/s 43,8
Коэффициент вязкости - 140
Температура текучести 0C -51
Temperatura zapłonu 0C 221
Устойчивость к пенообразованию:
• I последовательность
• II последовательность
• III последовательность
ml 0/0
10/0
0/0
Коррозийное воздействие на медной пластинке, 3 h/1200C образцы 1A
Температура воспламенения (t.o.) 0C 258
Деэмульгирующие параметры при температуре 540C мин 10
Способность к передаче нагрузок на рабочем месте FZG (тест) бал >12
Notice: The above specified physical and chemical parameters are typical values.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN