Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​HYDROL HLP-D 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 6743/4 – HM
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 15
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej hydrauliczny o właściwościach myjących Hydrol HLP-D 15 produkowany w oparciu o głębokorafinowane, mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwzużyciowym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym. Ponadto olej zawiera dodatki myjąco dyspergujące, dzięki czemu jest w stanie rozpraszać zanieczyszczenia stałe i emulgować zanieczyszczenia płynne, które mogą pojawić się w układzie.

Cechy charakterystyczne:

  • bardzo dobre własności myjące i dyspergujące - zapewnia utrzymanie układu w czystości,
  • bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe,
  • dobra odporność na utlenianie,
  • dobra filtrowalność, nawet w obecności wody,
  • dobre wydzielanie powietrza i niska skłonność do pienienia.
​Гидравлические масла с моющими способностями Hydrol® HLP-D производятся на основе глубоко рафинированного минерального базового масла и комплекса облагораживающих добавок, обладающих параметрами против изнашивания, окисления и антикоррозионными свойствами. Кроме того, масла содержат моюще-диспергирующие добавки, благодаря чему в состоянии диспергировать загрязнения твердыми телами и эмульгировать жидкие загрязнения, которые могут появиться в системе.

Характерные параметры:

- Очень хорошие моющие и диспергирующие параметры – обеспечивает содержание системы в чистоте,
- Очень хорошие антикоррозионные параметры и свойства против изнашивания,
- Высокая устойчивость на окисление,
- Качественная фильтрационная очистка, даже при наличии воды,
- Хорошее выделение воздуха и низкая способность к пенообразованию.
 

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Hydrol HLP-D 15 przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w normalnych i trudnych warunkach pracy. Do stosowania zwłaszcza w systemie ciągłym oraz w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia układu wodą lub skondensowaną parą wodną (np. w systemach hydraulicznych obrabiarek w przypadku, gdy istnieje ryzyko przedostawania się emulsji obróbkowej do układu). Olej z powodzeniem może być stosowany do testowania szczelności i sprawności układów hydraulicznych.
​Масла Hydrol® HLP-D предназначены для использования во всякого рода стационарных и передвижных гидравлических системах машин и оборудования, работающих в нормальных и трудных условиях, главным образом, в непрерывной системе и в случае, когда существует опасность загрязнения системы водой или конденсированным водяным паром (например, в гидравлических системах станков в случае, когда существует риск попадания обработочной эмульсии в систему).
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​ISO 11158, DIN 51524 cz.2 (bez wydzielania wody)
​соответствуют требованиям нормы DIN 51524 часть 2 – HLP (без тестирования устойчивости к эмульгированию)
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C
mm2/s
15,2
Temperatura płynięcia
0C
-33
Odporność na pienienie:
· I sekwencja

ml
 
50/0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/1000C
wzorce

1
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym
0C
132
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parametr Jednostka Wartości typowe
Кинематическая вязкость при температуре 40 0C
mm2/s
15,2
​Показатели вязкости ​- ​-
Температура текучести
0C
-33
​Температура воспламенения 0C ​132
Устойчивость к пенообразованию: · Склонность к пенообразованию: объем пены через 5 минут продувки воздухом при температуре 25 ​0C, · Стойкость пены: объем пены через 10 минут. Отставание при температуре 25 ​0C

мл
 
50/0
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN