Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL SEMISYNTETIC GL-5 75W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 75W-90
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Uniwersalny, półsyntetyczny olej do przekładni samochodowych.
Universal, semisynthetic oil for vehicle gears.
Универсальное полусинтетическое масло для автомобильных передач.
 

Zastosowania

Application

Применение

Wielosezonowy olej półsyntetyczny do stosowania w przekładniach, szczególnie hipoidalnych, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych pojazdach, maszynach, urządzeniach pracujących w bardzo trudnych warunkach, do których producent zaleca olej klasy GL-5 wg API.

Multiseasonal semisynthetic oil intended for gears, in particular for hypoid gears of cars, trucks, buses and of other vehicles, machines and devices operating in very difficult conditions, where manufacturer recommends API GL-5 oils.
Всесезонное полусинтетическое масло для применения в передачах (особенно в гипоидных) легковых, грузовых автомобилей, автобусов и других средств передвижения, машинах, устройствах, работающих в очень сложных условиях, для которых рекомендуется масло класса GL-5 по API.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe  
Lepkość kinematyczna w temperaturze  1000C mm2/s 16,4
Wskaźnik lepkości - 145
Temperatura płynięcia 0C -45
Temperatura zapłonu 0C 190
Odporność na pienienie: ·        objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ·        objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ml   20/50/20       0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce 1b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: ·        obciążenie zespawania, ·        wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG   400 58
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 16.4
Viscosity index - 145
Pour point 0C -45
Flash point (open cup) 0C 190
Resistance to foaming: ·        foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ·        foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml   20/50/20       0/0/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample 1b
Lubricating properties on a four ball pressure tester: ·        weld load, ·        loaded wear ratio kG   400 58
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры   Един.   Типичные значения  
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 16,4
Индекс вязкости - 145
Температура текучести 0C -45
Температура воспламенения 0C 190
Стойкость к вспениванию: ·        объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, ·        объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл   20/50/20       0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы 1b
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: ·        нагрузка сваривания, ·        коэффициент износа под нагрузкой кГ   400 58
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN