Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL MF 80W-90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W-90
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej do przekładni samochodowych, posiadający bardzo dobre własności smarne, antypienne, przeciwkorozyje, przeciwutleniające oraz dyspergująco-myjące.
Vehicle gear mineral, muliseasonal oil with very good lubricating, antifoaming, anticorrosive, antioxidative as well as cleaning and dispersing properties.
Минеральное, всесезонное масло для автомобильных передач, обладающее очень хорошими смазочными, антивспенивающими, антикоррозионными, антиокислительными и диспергирующе-чистящими свойствами.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej do smarowania przekładni mechanicznych skrzyni biegów pojazdów samochodowych pracujących przy umiarkowanych obciążeniach, szczególnie w samochodach małolitrażowych, zalecany do smarowania skrzyni biegów i zespołu napędowego samochodu Polski Fiat 126p.
Oil for lubricating of gears of vehicles operating with moderate loads, especially in low-capacity cars, recommended for lubrication of gearboxes and power transmission systems of Polski Fiat 126p.
Масло для смазывания механических передач коробки скоростей автомобильных средств передвижения, работающих при умеренных нагрузках, особенно в малолитражных автомобилях, рекомендуется для смазывания коробки скоростей и силовых установок автомобиля «Polski Fiat 126p.»
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,0
Wskaźnik lepkości - 100
Temperatura płynięcia 0C -27
Temperatura zapłonu 0C 242
Odporność na pienienie: · objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, · objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ml 10/30/10 0/0/0
Pozostałość po koksowaniu % 0,82
Stabilność termiczna na płytce z miedzi, 50h/140°C, - wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14.0
Viscosity index - 100
Pour point 0C -27
Flash point (open cup) 0C 242
Resistance to foaming: · foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C · foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 10/30/10 0/0/0
Carbon residue (Conradson) % 0.82
Thermal stability on copper, 50h/140°C - tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 14,0
Индекс вязкости - 100
Температура текучести 0C -27
Температура воспламенения 0C 242
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл 10/30/10 0/0/0
Остаток после коксования % 0,82
Термическая стабильность на медной пластине, 50 часов/140°C, - выдерживает
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN