Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL GL-5 85W-140

HIPOL GL-5 85W-140

HIPOL GL-5 85W-140

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 85W-140

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej do przekładni samochodowych posiadający bardzo dobre własności smarne, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne.
Vehicle gear mineral oil with very good lubricating, antioxidative, anticorrosive and antifoaming properties.
Минеральное масло для автомобильных передач, обладающее очень хорошими смазочными, антиокислительными, антикоррозионными и антивспенивающими свойствами.

Zastosowania

Application

Применение

Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do smarowania przekładni oraz tylnych mostów pojazdów mechanicznych – samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych - pracujących w bardzo trudnych warunkach do których zalecany jest olej w klasie GL-5 wg API.
Mineral, multiseasonal oil intended for lubrication of gears and rear axles of mechanical devices – cars, trucks, buses, building equipment, farming machines – operating in very difficult conditions for which API GL-5 oil is recommended.
Минеральное, всесезонное масло, предназначенное для смазки передач и задних мостов механических средств передвижения – легковых, грузовых автомобилей, автобусов, строительных и сельскохозяйственных машин – работающих в очень сложных условиях, для которых рекомендуется масло класса GL-5 по API.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Dopuszczenie do stosowania w pojazdach Melex
Dopuszczenie do stosowania w przekładni bocznej oraz obudowie wału ramy trakcyjnej w ciężkim sprzęcie Huta Stalowa Wola (HSW)
Approval of Melex
Approval for use in the side gear shaft and the housing track frames in the heavy equipment of Huta Stalowa Wola (HSW)
Melex
Одобрен для использования в тяжелой технике Металлургического Завода Сталова Воля (HSW)

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 85W-140
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 26,5
Wskaźnik lepkości - 98
Temperatura płynięcia °C -26
Temperatura krzepnięcia °C -
Temperatura zapłonu °C 248
Odporność na pienienie:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C /95°C /25°C po próbie w temp. 95°C ,
objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C /95°C /25°C po próbie w temp. 95°C ,
ml 5/5/5
0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/°C , stopień korozji wzorce 2b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG 400 67
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach120°C jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 85W-140
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 26.5
Viscosity index - 98
Flow temperature 0C -26
Solidification point 0C -
Ignition temperature 0C 248
Resistance to foaming: · foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C · foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 5/5/5 0/0/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample 2b
Lubricating properties on a four ball pressure tester: · weld load, · loaded wear ratio kG 400 67
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Класс вязкости по SAE - 85W-140
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 26,5
Индекс вязкости - 98
Температура текучести 0C -26
Температура застывания: 0C -
Температура воспламенения 0C 248
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл 5/5/5 0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы 2b
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой кГ 400 67
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2021-05-17 14:17

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN