Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL ATF II E​

HIPOL ATF II E

HIPOL ATF II E

Jakość: Quality class: Класс качества:
GM Dexron® II E
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Hipol® ATF II E w pełni syntetyczny olej do automatycznych przekładni samochodowych.
HIPOL® ATF II E is a fully synthetic oil for automatic gears of vehicles.
HIPOL® ATF II E полностью синтетическое масло для автоматических автомобильных передач.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Hipol® ATF II E przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® II E. Olej Hipol® ATF II E zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.
Hipol® ATF II E is intended for automatic gears of cars, trucks and buses, manufacturer of which recommends application of Dexron® II E oils. Hipol® ATF II E is also recommended for power steering devices, hydraulic clutches of cars and trucks and for ATF requiring hydraulic systems.
Масло Hipol® ATF II Е рекомендуется для применения в автоматических передачах легковых, грузовых автомобилей и автобусов, в которых производитель рекомендует применение масла типа Dexron® II E. Масло Hipol® ATF II E также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах легковых и грузовых автомобилей и в гидравлических системах, требующих использования масел типа ATF.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ V2
ZF TE-ML  03C, 04D,14B, 17C, 20B, 25B
Voith H55.6336.xx
MB-Approval 236.9  


Spełnia wymagania:
ZF TE-ML 14C, 16L, 16R
Allison C-4
MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ V2
ZF TE-ML  03C, 04D,14B, 17C, 20B, 25B
Voith H55.6336.xx
MB-Approval 236.9  

Meets requirements:
ZF TE-ML 14C, 16L, 16R
Allison C-4
MAN 339 Typ Z2
MAN 339 Typ V2
ZF TE-ML  03C, 04D,14B, 17C, 20B, 25B
Voith H55.6336.xx
MB-Approval 236.9  

Соответствует требованиям:
ZF TE-ML 14C, 16L, 16R
Allison C-4

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 7,48
Lepkość dynamiczna oznaczona lepkościomierzem Brookfielda:
w temperaturze - 20°C, ·
w temperaturze - 30°C, ·
w temperaturze - 40°C,
mm2/s 900
2000
6935
Temperatura płynięcia °C -48
Temperatura zapłonu °C 204
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji wzorce 1b
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy mm 0,4
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 7.48
Dynamic viscosity measured with the Brookfield viscometer: · at - 20°C · at - 30°C · at - 40°C mm2/s 900 2000 6935
Pour point 0C -48
Flash Point (open cup) 0C 204
Corrosiveness to copper 3 h/150°C, corrosion rate reference sample 1b
Antiwear properties on a four ball pressure tester, average defect diameter mm 0.4
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 7,48
Динамическая вязкость, определенная вискозиметром Брукфильда: · при температуре - 20°C, · при температуре - 30°C, · при температуре - 40°C, мм2/сек 900 2000 6935
Температура текучести 0C -48
Температура воспламенения 0C 204
Коррозионное действие на медных пластинах, 3 часа/150°C, степень коррозии образцы 1b
Противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения, средний диаметр изъяна мм 0,4
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2022-05-05 14:30

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN