Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL 15F​

HIPOL 15F

HIPOL 15F

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 85W-90

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej do przekładni samochodowych posiadający bardzo dobre własności smarne, przeciwutleniające, przeciwkorozyjne i przeciwpienne.
Vehicle gear mineral oil with very good lubricating, antioxidative, anticorrosive and antifoaming properties.
Минеральное масло для автомобильных передач, обладающее очень хорошими смазочными, антиокислительными, антикоррозионными и антивспенивающими свойствами.

Zastosowania

Application

Применение

Przeznaczony jest do smarowania tylnych mostów oraz przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy:

• dużych prędkościach i małym momencie obrotowym
• małych prędkościach i dużym momencie obrotowym
• oraz w tych maszynach i urządzeniach, do których producent zaleca olej klasy GL-5 wg API.
It is intended to lubricate rear axles and gears of vehicles operating in difficult conditions i.e.
• high speed and low torque,
• low speed and high torque,
and for those machines and devices, manufacturer of which recommends API GL-5 gear oil.
Оно предназначено для смазки задних мостов и передач механических средств передвижения, работающих в сложных условиях эксплуатации, то есть при:
• высоких скоростях и низком вращающем моменте,
• низких скоростях и высоком вращающем моменте,
а также в тех машинах и устройствах, для которых производитель рекомендует масло класса GL-5 по API.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Dopuszczenie do stosowania w pojazdach Melex
Approval of Melex
- Melex

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 85W-90
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm2/s 18,0
Wskaźnik lepkości - 101
Temperatura płynięcia °C -25
Temperatura zapłonu °C 222
Odporność na pienienie:
objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C,
objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C,
ml 10/30/10 -
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce wytrzymuje
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG 350 -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 85W-90
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 18.0
Viscosity index - 101
Flow temperature 0C -25
Ignition temperature 0C 222
Resistance to foaming: · foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C · foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 10/30/10 -
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample tough
Lubricating properties on a four ball pressure tester: · weld load, · loaded wear ratio kG 350 -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Класс вязкости по SAE - 85W-90
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 18,0
Индекс вязкости - 101
Температура текучести 0C -25
Температура воспламенения 0C 222
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл 10/30/10 -
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы выдерживает
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой кГ 350 -
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN