Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL 10F

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej do przekładni samochodowych zapewniający bardzo dobre własności smarne, przeciwrdzewne, wysoką odporność na utlenianie oraz wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń.
Vehicle gear mineral oil with very good lubricating and anticorrosive properties, high resistance to oxidation and high ability to transfer loads.
Минеральное масло для автомобильных передач, обеспечивающее очень хорошие смазочные, противокоррозионные свойства, высокую стойкость к окислению и высокую способность к выдерживанию нагрузок.
 

Zastosowania

Application

Применение

Wysokiej jakości, mineralny olej stosowany do przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w bardzo trudnych warunkach, a szczególnie do przekładni hipoidalnych.
High quality mineral oil intended for gears of vehicles operating in very difficult conditions, especially for hypoid gears.
Высококачественное минеральное масло применяется для передач механических средств передвижения, работающих в очень сложных условиях, а в особенности для гипоидных передач.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa lepkości wg SAE - 80W
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C mm2/s 10,4
Wskaźnik lepkości - 97
Temperatura płynięcia °C -25
Temperatura zapłonu °C 204
Odporność na pienienie: · objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, · objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ml 50/25/50 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce 2b
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG 310 -
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 80W
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 10.4
Viscosity index - 97
Pour point 0C -25
Flash point (open cup) 0C 204
Resistance to foaming: · foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C · foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 50/25/50 0/0/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample 2b
Lubricating properties on a four ball pressure tester: · weld load, · loaded wear ratio kG 310 -
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Класс вязкости по SAE - 80 W
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 10,4
Индекс вязкости - 97
Температура текучести 0C -25
Температура воспламенения 0C 204
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл 50/25/50 0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы 2b
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой кГ 310 -
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN