Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL ATF II D​​

HIPOL ATF II D

HIPOL ATF II D

Jakość: Quality class: Класс качества:
GM Dexron®II D
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Hipol® ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych
HIPOL® ATF II D is a mineral oil for automatic gears of vehicles.
HIPOL® ATF II D минеральное масло для автоматических автомобильных передач.

Zastosowania

Application

Применение

Wysokiej jakości, mineralny olej Hipol® ATF II D przeznaczony jest do stosowania w automatycznych przekładniach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowanie oleju typu Dexron® II D.
Olej Hipol® ATF II D zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze, w sprzęgłach hydraulicznych samochodów osobowych i ciężarowych oraz w układach hydraulicznych wymagających stosowania olejów typu ATF.
High quality, mineral Hipol® ATF II D oil is intended for application in automatic gears of cars, trucks and buses, manufacturer of which recommends application of Dexron® II D oils.
Hipol® ATF II D is also recommended for power steering devices, hydraulic clutches of cars and trucks and for ATF requiring hydraulic systems.
Высококачественное минеральное масло Hipol® ATF II D предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов, в которых производитель рекомендует применение масла типа Dexron® II D.
Масло Hipol® ATF II D также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах легковых и грузовых автомобилей и в гидравлических системах, требующих использования масел типа ATF.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty:
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L2
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Spełnia wymagania:
GM Dexron II D
Allison C-4.
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L2
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Meets requirement:
GM Dexron II D
Allison C-4.
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L2
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Соответствует требованиям:
GM Dexron II D
Allison C-4.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe  
Lepkość kinematyczna w temp.  100°C mm2/s 7,26
Lepkość kinematyczna w temp.  40°C mm2/s 35,7
Temperatura zapłonu °C 208
Odporność na pienienie w badaniu
- objętość piany po 10 min. odstania :
- -
​·  w temperaturze 25°C, ​ml ​0
​·  w temperaturze 95°C, ​ml ​0
​ · w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C ​ml ​0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji wzorce wytrzymuje
Własności przeciwzużyciowe na aparacie czterokulowym, średnia średnica skazy mm 0,45
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters   Unit   Typical values  
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 7.26
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 35.7
Ignition temperature 0C 208
Resistance to foaming
- foam volume after 10 min. standing still at:
- -
-        ​at·25°C ​ml 0​
·        at·95°C  ​ml 0​
​·        at 25°C following the test at 95°C ​ml ​0
Corrosiveness to copper 3 h/150°C, corrosion rate, corrosion rate reference sample tough
Antiwear properties on a four ball pressure tester, average defect diameter mm 0.45
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры   Един.   Типичные значения  
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 7,26
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/сек 35,7
Температура воспламенения 0C 208
Стойкость к вспениванию в исследовании - объем пены через 10 мин. отстаивания: - -
​-       при температуре 25°C,  ​мл ​0
​·        при температуре 95°C,  ​мл ​0
​·        при температуре 25°C после исследования при температуре 95°C ​мл ​0
Коррозионное действие на медных пластинах, 3 часа/150°C, степень коррозии образцы Выдерживает
Противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения, средний диаметр изъяна мм 0,45
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2022-05-09 13:03

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN