Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HIPOL 6

Jakość: Quality class: Класс качества:
GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej Hipol® 6 do przekładni samochodowych produkowany jest w oparciu o wysokorafinowane mineralne oleje bazowe, zawierają w swoim składzie dodatki polepszające własności smarne oraz pakiet wysokiej jakości dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz poprawiającym odporność na pienienie.

 

Hipol® 6 vehicle gear oil is manufactured from highly refined mineral base oils containing additives improving lubricating properties and a set of high quality enriching additives with antioxidative and anticorrosive properties as well as additives improving resistance to foaming.
Масло Hipol® 6 для автомобильных передач изготовляется на основе высокорафинированных минеральных базовых масел, содержащих в своем составе добавки, улучшающие смазочные свойства и комплекс высококачественных облагораживающих добавок антиокислительного действия, улучшающих стойкость к вспениванию.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej Hipol® 6 przeznaczony jest do smarowania przekładni ciągników rolniczych, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika. Olej może być również wykorzystywany w układach hydrauliki siłowej ciągników oraz maszyn współpracujących, np. ładowarka czołowa, przyczepa-wywrotka, itp.
Hipol® 6 is intended to lubricate farm tractors gears in both summer and winter, it should be applied as directed by the farm tractor user manual. The oil may also be applied for hydraulic systems of farm tractors and auxiliary equipment e.g. front-end loaders, dump trailers, etc.
Масло Hipol® 6 предназначено для смазки передач сельскохозяйственных тракторов, как в летний, так и в зимний период, согласно инструкции по обслуживанию трактора. Масло также может использоваться в системах силовой гидравлики тракторов и машин, работающих совместно с ними, к примеру: неповоротный одноковшовый погрузчик, прицеп-самосвал, и т.п.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra
Approvals:
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra
 

Opakowania

Packaging

Тара

Hipol® 6 - 5 l, 18kg, 27 kg, 180 kg, 1000 l ,luz

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa lepkości wg SAE - 80W
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 9,9
Wskaźnik lepkości - 98
Temperatura płynięcia 0C -31
Temperatura zapłonu 0C 237
Odporność na pienienie: · objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, · objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C/95°C/25°C po próbie w temp. 95°C, ml 10/70/10 0/0/0
Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce wytrzymuje
Własności smarne na aparacie czterokulowym: · obciążenie zespawania, · wskaźnik zużycia pod obciążeniem kG 315 53
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Quality class according to SAE J 306-OCT 91 - 80W
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 9.9
Viscosity index - 98
Pour point 0C -31
Flash point (open cup) 0C 237
Resistance to foaming: - foam volume after 5 min. of air blowing at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C - foam volume after 10 min. standing still at 25°C/95°C/25°C following the test at 95°C ml 10/70/10 0/0/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample pass
Lubricating properties on a four ball pressure tester: - weld load, - loaded wear ratio kG 315 53
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Класс вязкости по SAE J 306-ОСТ 91 - 80W
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 9,9
Индекс вязкости - 98
Температура текучести 0C -31
Температура воспламенения 0C 237
Стойкость к вспениванию: · объем пены через 5 мин. продувки воздухом при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, · объем пены через 10 мин. отстаивания при температуре 25°C/95°C/25°C после испытания при темп. 95°C, мл 10/70/10 0/0/0
Исследование коррозионного действия на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы выдерживает
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения: · нагрузка сваривания, · коэффициент износа под нагрузкой кГ 315 53
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN