Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

HARTEX 70

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Oleje Hartex wytwarzane są w oparciu o wysokorafinowane bazy olejowe pochodzenia naftowego i zestaw dodatków zapewniających zwiększoną szybkość chłodzenia oleju oraz zapobiegających powstawania laków i osadów na powierzchniach hartowanych elementów żeliwnych i stalowych. Oleje Hartex 70 wykazują bardzo wysoką trwałość i stabilność parametrów w długim okresie czasu przy zachowaniu odpowiedniego obciążenia cieplnego. Jak pokazują doświadczenia eksploatacyjne olej ten może pracować nawet do 10 lat w układach gdzie zachowane jest odpowiednie chłodzenie i wielkości wsadu nie przekracza optymalnych wielkości.
Hartex oils are manufactured basing on highly refined petroleum oil bases and a set of additives facilitating oil cooling and protecting from formation of deposits on quenched cast-iron and steel elements.
Масла Hartex изготавливаются на основе высокорафинированной базы масел нефтяного происхождения и комплекса добавок, обеспечивающих повышенную скорость охлаждения масла и предотвращающих образование лаков и осадков на закаленных поверхностях чугунных и стальных элементов.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje do hartowania Hartex przeznaczone są do obróbki cieplnej elementów z żeliwa stali stopowych, stali nawęglanych, szczególnie w zamkniętych piecach z kontrolowaną atmosferą, dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych elementów. Oleje Hartex z powodzeniem sprawdzają się również w wannach przelotowych.

Zalecane temperatury kąpieli olejowej:

• 40-80°C
Hartex hardening oils are intended for heat treatment of cast iron and steel, especially in closed, atmosphere controlled furnaces for which high surface cleanness of hardened material is required. Recommended temperatures of oil bath:

- 40-80°C
Масла для закалки Hartex, предназначены для термообработки элементов из чугуна и стали, в частности в закрытых печах с контролируемой атмосферой, для которых требуется высокая чистота поверхности закаленных элементов. Рекомендуемые температуры масляной ванны:

- 40-80°C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 20,1
Temperatura płynięcia 0C -18
Temperatura zapłonu, t.o./t.z. 0C 208/190
Szybkość chłodzenia 0C/s 96
Liczba kwasowa mg KOH/g 0,06
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at. 400C mm2/s 20.1
Flow temperature 0C -18
Ignition temperature, t.o./t.z. 0C 208/190
Cooling ability 0C/s 96
Acid value mg KOH/g 0.06
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 20,1
Температура текучести 0C -18
Температура воспламенения, t.o./t.z. 0C 208/190
Скорость охлаждения 0C/с 96
Кислотное число мг KOH/г 0,06
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN