Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

GREASEN STP

​GREASEN STP

​GREASEN STP

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

GREASEN STP jest smarem wapniowym o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny o lepkości w granicach 85 mm2/s w 40oC. Miękka konsystencja smaru pozwala na łatwe stosowanie urządzeń smarowniczych typu smarownic pneumatycznych. Jest dość odporny na działanie zimnej wody.

​GREASEN STP is a consistency class 1 calcium grease. It is based on a mineral oil with viscosity of 85 mm2/s at 40oC. With its soft consistency, it can be used in greasing equipment such as grease guns. It is fairly resistant to cold water.

​GREASEN STP – это кальциевая смазка с консистенцией класса 1. Масляная база – это минеральное масло с вязкостью в пределах 85 мм2/с при 40oC. Мягкая консистенция смазки обеспечивает лёгкость применения смазочных устройств типа пневматических смазочных аппаратов. Достаточно устойчива к воздействию холодной воды.

Zastosowania

Application

Применение

GREASEN STP przeznaczony jest wyłącznie do okresowego smarowania podwozi samochodów, sworzni, przegubów, prowadnic w zakresie praktycznych temperatur pracy od -20oC do +60oC. GREASEN STP nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.
​GREASEN STP Grease is intended exclusively for periodic lubrication of car chassis, pins, joints and guides in temperatures from -20oC up to +60oC.

GREASEN STP Grease is not suitable for lubricating rolling bearings and water pumps.
Смазка GREASEN STP предназначена исключительно для периодического смазывания шасси автомобилей, шкворней, шарниров, направляющих в пределах практических рабочих температур от -20oC до +60oC. GREASEN STP не подходит для смазки подшипников качения и водяного насоса.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1
​DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1
​DIN 51 502: M1C-20
ISO 6743-9: BAEA-1

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 330
Temperatura kroplenia °C 105
Zawartość substancji rysujących % nie zawiera
Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na % NaOH % 0,1
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Penetration after kneading at 25°C mm/10 330
Dropping point °C 105
Effervescent components % Not present
Free base as NaOH % 0,1
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Число пенетрации после трамбовки при температуре 25°C мм/10 330
Температура каплепадения  °C 105
Содержание пенящихся веществ % не содержит
Содержание свободных щелочей в пересчёте на % NaOH % 0,1
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN