Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN S-EP 00/000

GREASEN S-EP 00/000

​GREASEN S-EP 00/000

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Greasen S-EP 00/000 jest smarem półpłynnym produkowanym w oparciu o mydła litowo-wapniowe w klasie konsystencji NLGI 00/000. Zawiera w swoim składzie dodatki EP, AW oraz poprawiające własności antykorozyjne i antyutleniające.
Olejem bazowym używanym przy produkcji smaru Greasen S-EP 00/000 jest olej syntetyczny.
Greasen S-EP 00/000 is a semi-fluid grease developed based on lithium and calcium soaps with consistency class of NLGI 00/000. It contains EP and AW additives as well as additives that improve its anti-corrosion and anti-oxidation properties.
The base stock used in Greasen S-EP 00/000 Grease is synthetic oil.
​Greasen S-EP 00/000 – это полужидкая смазка, изготовляемая на основе литиево-кальциевого мыла; класс консистенции – NLGI 00/000. В своём составе содержит присадки типа EP, AW и добавки, улучшающие антикоррозионные и антиокислительные свойства.
Базовым маслом, применяемым для производства смазки Greasen S-EP 00/000, является синтетическое масло.

Zastosowania

Application

Применение

Greasen S-EP 00/000 przeznaczony jest przede wszystkim do smarowania skojarzeń trących w ciężkich pojazdach użytkowych i autobusach za pomocą centralnych układów smarowania w temperaturach od - 450C do +900C
W przypadku smarowania przelotowego górna granica stosowania sięga temperatury +1200C.
Oprócz w/w zastosowania smar może być stosowany do smarowania różnego rodzaju przekładni redukcyjnych smarowanych smarami plastycznymi.
​Greasen S-EP 00/000 Grease is intended primarily for lubricating friction pairs in heavy-weight utility vehicles and buses via central lubrication systems in temperatures from -45°C up to +90°C.
In the case of total loss lubrication, the upper use threshold is +120°C.
Apart from the above applications, the grease can be used for lubricating various kinds of reducers that require lubricating greases.
​Greasen S-EP 00/000 предназначена, прежде всего, для смазки трущихся соединений в тяжёлых транспортных средствах и автобусах посредством централизованных систем смазки при температуре от - 450C до +900C
В случае сквозной смазки, верхняя граница достигает температуры +1200C.
Кроме вышеуказанного применения, смазка может использоваться для смазки разного рода редукторных передач, смазываемых пластичными (консистентными) смазками.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

klasa konsystencji NLGI: 00/000

Greasen S-EP 00/000:
DIN 51 502: KP00/000E-45
ISO 6743-9: EBEB-00/000
​NLGI consistency number: 00/000
 
Greasen S-EP 00/000:
DIN 51 502: KP00/000E-45
ISO 6743-9: EBEB-00/000
​класс консистенции NLGI: 00/000
 
Greasen S-EP 00/000:
DIN 51 502: KP00/000E-45
ISO 6743-9: EBEB-00/000

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 460
Penetracja po ugniataniu w temperaturze - 45°C mm/10 315
Penetracja po ugniataniu w temperaturze - 30°C mm/10 -
Temperatura kroplenia °C 170
Stabilność mechaniczna, 60°C/4h % (m/m) 2,7
Działanie korodujące na stali i miedzi, 100°C/3h stopień korozji 1b
Obciążenie zespawania kG 240
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia po 100 h w temperaturze 100oC kPa 48
UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values
Penetration after kneading at 25°C mm/10 460
Penetration after kneading at -45°C mm/10 315
Penetration after kneading at -30°C mm/10 -
Dropping point °C 170
Mechanical stability at 60°C for 4h % (m/m) 2,7
Corroding action on steel and copper at 100°C for 3h Corrosion level 1b
Weld load kG 240
Resistance to oxidation, pressure drop after 100h at 100oC kPa 48
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Число пенетрации после трамбовки при температуре  25°C мм/10 460
Число пенетрации после трамбовки при температуре  -45°C мм/10 315
Число пенетрации после трамбовки при температуре  -30°C мм/10 -
Температура каплепадения °C 170
Механическая стабильность, 60°C/4 ч % (м/м) 2,7
Коррозионное воздействие на медные пластины 100°C/3 ч степень коррозии 1b
Нагрузка заедания кГ 240
Стойкость к окислению, падение давления через 100 ч при температуре 100oC кПа 48
ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2016-07-06 15:40

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN