Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

GREASEN ŁT 4S 2

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Smary GREASEN ŁT-4S produkowane są na bazie oleju mineralnego zagęszczonego hydroksystearynianem litu. Smary te zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciwutleniającym oraz polepszające własności smarne. Smary GREASEN ŁT-4S są odporne na działanie wody.

Zakres temperatur pracy smaru:
 -30÷140oC,
GREASEN ŁT-4S greases are manufactured basing on mineral oil thickened with lithium hydroxystearate. These greases contain enhancing additives, in particular anticorrosive and antioxidative additives as well as additives improving lubricating properties. GREASEN ŁT-4S greases are water resistant.

Greases acceptable range of temperatures is:
-30÷1400C,
Смазки GREASEN ŁT-4S разработаны на основе минерального масла загущенного оксистеаратом лития. Смазки содержат дополнительные присадки, в частности антикоррозийные, антиокислительные и противозадирные присадки. Смазки GREASEN ŁT-4S устойчивы к воздействию воды.

Диапазон рабочих температур смазок:
-30÷1400C,
 

Zastosowania

Application

Применение

Smary GREASEN ŁT-4S stosuje się do smarowania:

• samochodowych łożysk tocznych,
• przegubów krzyżakowych w trakcie montażu,
• cięgien i prowadnic maszyn oraz innych elementów urządzeń,
• łożysk ślizgowych pracujących w dopuszczalnych zakresach temperatur
Greasen ŁT-4S greases are applied to lubricate:

• automotive rolling bearings,
• cross joints during their installation,
• pull rods and guides of machines as well as other machine elements,
• sliding bearings working in the grease acceptable range of temperatures.
Смазки GREASEN ŁT-4S применяют для смазывания:

• автомобильных подшипников качения,
• карданных шарниров во время монтажа,
• связей и направляющих машин, а также других механизмов оборудования,
• подшипников скольжения, работающих в допустимых интервалах температур
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2
DIN 51 502: KP2N-30
ISO 6743-9: CDEA-2
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe 
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 285
Temperatura kroplenia °C 190
Wydzielanie oleju ze smaru, 100°C/30h % 2,0
Własności smarne, obciążenie zespawania daN 155
Odporność na działanie wody w temp. 38°C. Ubytek smaru % 3,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 285
Dropping point °C 190
Oil separation from grease, 100°C/30h % 2.0
Lubricating properties, weld load daN 155
Resistance to water at 38°C: Grease loss % 3.5
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Единицы ŁT-4S2
Пенетрация после перемешивания при температуре 25°C мм/10 285
Температура каплепадения °C 190
Маслоотделение из смазки, 100°C/30ч % 2,0
Смазочные свойства, нагрузка сваривания даН 155
Устойчивость к воздействию воды при темп. 38°C. Потеря смазки % 3,5
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN