Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

GREASEN GRAFIT

GREASEN GRAFIT

GREASEN GRAFIT

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Greasen Grafit jest smarem plastycznym wapniowym produkowanym na bazie oleju mineralnego o lepkości około 150 mm2/s w 40 oC, zawierającym minimum 10% grafitu naturalnego.

Jest on odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania żadnych podzespołów samochodowych poza resorami. Nie może być stosowany w łożyskach tocznych i innych mechanizmach precyzyjnych.
Greasen Grafit is a mineral oil based calcium grease with viscosity of ca. 150 mm2/s at 400C containing minimum 10% of natural graphite. It is cold water resistant. It cannot be used to lubricate any vehicle elements except from suspension springs. It cannot be used in rolling bearings and precise mechanisms.
Greasen Grafit является кальциевой смазкой, разработанной на основе минерального масла с вязкостью приблизительно 150 мм2/с при 400C, содержащего минимум 10% природного графита. Является устойчивой к воздействию холодной воды. Не рекомендуется для смазывания каких-либо других автомобильных узлов, кроме рессор. Нельзя применять в подшипниках качения и других прецизионных механизмах.

Zastosowania

Application

Применение

Greasen Grafit jest przeznaczony do smarowania:
• resorów samochodowych,
• siodeł w samochodach ciężarowych,
• otwartych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, gwintów śrub narażonych na działania korodujące, łańcuchów i innych silnie obciążonych węzłów tarcia pracujących w zakresie temperatur od -20oC do +60oC.
• może być stosowany jako typowy smar montażowy.
Greasen Grafit is intended to lubricate:

• automotive suspension springs,

• fifth wheel coupling in trucks,
• open toothed gears, worm gears, threads of screws endangered by corrosive agents, chains and other heavily loaded friction centres operating in the temperatures between -200C and +600C.

• it may be applied as a typical assembly grease.
Greasen Grafit предназначен для смазывания:

• автомобильных рессор,

• открытых зубчатых передач, червячных передач, резьбы винтов, которые подвергаются коррозионному воздействию, цепей и других сильно нагруженных узлов трения, работающих в интервале температур от -200C до +600C.

• можно использовать как обычную монтажную смазку.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51 502: OGF2C-20
ISO 6743-9: L-X-BAGB-2
NLGI: 2
DIN 51 502: OGF2C-20
ISO 6743-9: L-X-BAGB-2
NLGI: 2
DIN 51 502: OGF2C-20
ISO 6743-9: L-X-BAGB-2
NLGI: 2

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 270
Temperatura kroplenia 0C 85
Zawartość wody % 2,0
Ilość wydzielonego oleju (stabilność strukturalna) % 3,0
UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste umieszczane są na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values
Worked penetration at 25°C mm/10 270
Dropping point 0C 85
Water content % 2.0
Quality of released oil (structural stability) % 3.0
ATTENTION: physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are defined in quality control certificates attached to each product lot
Свойства Единицы Типичные величины
Пенетрация после перемешивания при температуре 25°C мм/10 270
Температура каплепадения 0C 85
Содержание воды % 2,0
Доля маслоотделения (структурная стабильность) % 3,0
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-01-07 14:56

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN