Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

FREZOL HC 800

FREZOL HC 800

FREZOL HC 800

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 22

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Frezol HC 800 jest nowej generacji nieemulgującym olejem do obróbki metali skrawaniem. Otrzymywany jest na bazie hydrokrakowanego oleju mineralnego oraz odpowiednio dobranego pakietu bezchlorowych dodatków uszlachetniających.
Frezol HC 800 is a new generation nonemulgating oil for metal machining. It is manufactured basing on hydrocracked mineral oil and properly selected set of chlorine free enriching additives.
Frezol HC 800 является неэмульгирующим маслом новой генерации для обработки металла резанием. Получают в результате гидрокрекинга минерального масла, а также соответственно подобранного пакета присадок без содержания хлора.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Frezol HC 800 jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przeznaczony jest do stosowania w operacjach ciężkiej obróbki metali skrawaniem, m.in. w operacjach frezowania, w tym kół zębatych, toczenia, gwintowania, rozwiercania, przeciągania, dłutowania, wiórkowania oraz w tych procesach obróbczych, które wymagają stosowania chłodziwa o wysokiej wytrzymałości filmu smarowego oraz o wysokich własnościach przeciwzużyciowych.
Frezol HC 800 oil as off-the-shelf cooling and lubricating fluid is deigned for application in hard metal machining e.g. milling including gear wheel milling, turning, threading, reaming, pull broaching, chiselling, gear shaving and in those processes which require application of coolants with high durability lubricating films and high anti-wear properties.
Масло Frezol HC 800, как готовая смазочно-охлаждающая жидкость, предназначено для применения при операциях обработки металлов резанием, в частности, в операциях фрезерования (в том числе зубчатых колес), качения, нарезки резьбы, развёртывания, протаскивания, долбления, шевингования, а также в тех процессах обработки, которые требуют применения охлаждающего масла образующего смазочную пленку высокой прочности, обладающего хорошими противоизносными свойствами.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Olej posiada pozytywną „Opinię toksyczności i szkodliwości” wydaną przez Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu.
The oil is granted a positive opinion on “Toxicity and harmfulness” issued by the Silesian Medical Academy in Zabrze, Poland.
Масло имеет позитивную «Оценку токсичности и опасности», данную Силезской медицинской академией в Забже.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 22,8
Temperatura płynięcia 0C -21
Temperatura zapłonu (t..o.) 0C 172
Obciążenie zespawania kG 620
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 22.8
Flow temperature 0C -21
Ignition temperature, (t.o.) 0C 172
Weld load kG 620
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные значения
Коэффициент кинематической вязкости при температуре 400C мм2 22,8
Температура текучести 0C -21
Температура вспышки 0C 172
Нагрузка сваривания кГ 620
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN