Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Oleje Orlen Oil dla przemysłu

​FREZOL EP 32

​FREZOL EP 32

​FREZOL EP 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Olej Frezol EP 32 jest nowoczesnym olejem do obróbki metali skrawaniem komponowanym w oparciu o wysokojakościowe oleje bazowe oraz dodatki uszlachetniające podnoszące własności przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Olej Frezol EP 32 nie zawiera związków chloru, fosforu oraz metali ciężkich.
​Масло FREZOL EP 32 это современное масло для обработки металлов резанием, созданное на основе высококачественных базовых масел и легирующих присадок, которые повышают антикоррозионные, антиоксидантные, противоизносные и противозадирные свойства. Масло FREZOL EP 32 не содержит соединений хлора, фосфора и тяжелых металлов.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Frezol EP 32 jako gotowa ciecz chłodząco-smarująca przeznaczony jest do stosowania w operacjach: toczenia, przeciągania, frezowania, dłutowania, w tych procesach obróbczych, które wymagają stosowania chłodziwa o wysokiej wytrzymałości filmu smarowego. Zalecany do obróbki stali nierdzewnych i kwasoodpornych.
​Масло FREZOL EP 32 в качестве готовой к использованию охлаждающе-смазочной жидкости предназначено для применения в операциях точения, протягивания, фрезерования и долбления - в процессах обработки, где требуются смазочно-охлаждающие жидкости, образующие высокостойкую смазочную пленку. Рекомендуется для обработки нержавеющих и кислотостойких сталей.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
​Lepkość kinametyczna w temperaturze 400C ​mm2/s ​33,2
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​0,12
​Temperatura zapłonu t.o.
0C
​205
Liczba zasadowa TBN
mg KOH/g
13,2
Działania korodujące na płytkach stalowych 200C/24h

-

wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Параметры Ед. изм. Типичные значения
​Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/s ​33,2
​Кислотное число мг КОН/г ​0,12
​Температура вспышки (о.т.)
0C
​205
Общее щелочное число TBN
мг КОН/г
13,2
Коррозионное действие на стальных пластинах
20 0C / 24 ч

-

выдерживает
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2020-04-15 15:53

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN