Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

CORALIA T 46

​CORALIA T 46

​CORALIA T 46

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO L-DAH, L-TSE, L-TGE, L-HL, DIN 51524 cz.1
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej sprężarkowy Coralia T 46 produkowany jest z wysokiej jakości, hydrorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki EP. Dzięki wyjątkowym właściwością odporności na utlenianie zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju i koszty remontów.

Charakteryzuje się:
• bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
• wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
• bardzo dobrymi właściwościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
• bardzo dobrymi właściwościami przeciwzużyciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie,
​Coralia T 46 Compressor Oil has been developed based on high-quality, hydrofined mineral oils. It contains a selection of innovative enhancement additives, such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metal passivators as well as EP additives. With its unique oxidation resistance, it ensures longer intervals between oil changes, shorter down-times and lower overhaul costs.
 
It is characterized by:
• excellent resistance to oxidation
• good air separation properties
• excellent corrosion and rust resistance
• excellent wear resistance
• excellent emulsification and foaming resistance
​Компрессорное масло Coralia T 46 производится из высококачественных гидроочищенных минеральных масел. Оно содержит инновационные оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и противозадирные присадки. Благодаря исключительным антиокислительным свойствам, обеспечивает продление интервалов между заменами масла, сокращает периоды простоя и стоимость ремонтов.
 
Свойства:
• очень высокая стойкость к окислению,
• высокая способность к выделению воздуха,
• очень хорошие антикоррозионные свойства и предотвращает ржавление,
• очень хорошие противоизносные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и вспениванию,

Zastosowania

Application

Применение

Olej przeznaczony do smarowania rotacyjnych sprężarek powietrza stosowanych głównie w Energetyce pracujących w średnich warunkach pracy. Może być również stosowany jako ciecz hydrauliczna w układach regulacji turbin oraz do smarowania układów obiegowych turbin parowych, gazowych i wodnych.
​The oil is intended for lubricating rotary air compressors, used primarily in the power generation industry under medium-duty conditions. It is also suitable for use as a hydraulic fluid in turbine adjustment systems and for lubricating recirculation systems in steam, gas and water turbines.
​Масло предназначено для смазки ротационных воздушных компрессоров, применяемых, главным образом, в энергетике, работающих в условиях средней тяжести. Кроме того, может применяться в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования турбин и для смазки циркуляционных систем паровых, газовых и водяных турбин.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wynik
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 43,1
Wskaźniki lepkości - 96
Temperatura płynięcia oC -12
Demulgowalność w 54oC min 10
Stabilność oksydacyjna RBOT min. > 500
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.
Parameter Unit Typical values
Kinematic viscosity at 40oC mm2/s 43,1
Viscosity index - 96
Flow temperature oC -12
Demulsification at 54oC min 10
RBOT oxidative stability min. > 500
NOTE: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметр Единица Результат
Кинематическая вязкость при температуре 40oC mm2/s 43,1
Индекс вязкости - 96
Температура текучести oC -12
Способность к деэмульгированию при 54oC min 10
Окислительная стабильность RBOT min. > 500
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-01 12:42

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN