Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

CORALIA ST

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 6743-3 L-DAA, L-DAB, DAG, DAH, DAJ, DIN 51506 VDL
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG 32, 46, 68
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​CORALIA ST to linia olejów sprężarkowych stworzonych z wysokiej jakości  hydrorafinowanych olejów bazowych oraz optymalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, który zapewnia
skuteczną ochronę przeciwutleniającą, przeciwzużyciową i antykorozyjną. Produkty charakteryzują  się wysoką odpornością na utlenianie, zapewniając wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.
Linia produktów CORALIA ST to:

 • bardzo wysoka odporność na utlenianie;
 • wysoka zdolność do wydzielania powietrza;
 • bardzo dobre właściwości antykorozyjne
 • ochrona przed rdzewieniem
 • bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe;
 • bardzo dobra odporność na emulgowanie i pienienie;
​CORALIA ST is a family of compressor oils developed on the basis of top-class hydro-refined base oils and optimally selected set of enhancement additives, which assures efficient protection from oxidizing, ageing and corrosion. The products are featured by high resistance to oxidizing and assure extended intervals between oil replacements.
The CORALIA ST product family offers:
 • excellent resistance to oxidizing;
 • very good air separation capacity;
 • very good corrosion and rust protection;
 • very good resistance to ageing;
 • very good anti-wear properties;
 • excellent resistance to emulsifying and foaming

CORALIA ST - это линейка компрессорных масел, созданных из высококачественных гидрорафинированных базовых масел и оптимально подобранного пакета облагораживающих присадок, который обеспечивает эффективную защиту против окисления, износа и коррозии. Продукты отличаются высокой стойкостью к окислению, обеспечивая продление периодов между заменами масла.
Линейка продуктов CORALIA ST - это:

 • очень высокая стойкость к окислению;
 • высокая способность выделения воздуха;
 • превосходные антикоррозийные и антипенные свойства;
 • отличные противоизносные свойства;
 • очень хорошие противоизносные свойства;
 • прекрасная стойкость к эмульгированию и вспениванию
 

Zastosowania

Application

Применение

 • rotacyjne sprężarki powietrza stosowane głównie w branży energetycznej, pracujące w średnich warunkach pracy;
 • obiegowe systemy olejowe zintegrowane z układem smarowania przekładni zębatej;
 • systemy olejowe zasilające przekładnie zintegrowane z turbiną lub sprężarką;
 • sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju lub bez,
 • sprężarki łopatkowe z wtryskiem oleju
 • ​rotary air compressors used mainly in power engineering industry and operating under
  medium loads;
 • circulating oil lubrication circuits integrated with toothed gear lubrication system;
 • oil supply systems integrated with turbines or compressors.
 • ротационные воздушные компрессоры, применяемые, главным образом, в
  энергетической отрасли, работающие в средних эксплуатационных условиях;
 • циркуляционные масляные системы, интегрированные с системой смазки зубчатой
  передачи;
 • масляные системы снабжения передач, интегрированные с турбиной или
  компрессором;
   
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​ISO VG: 32, 46
ISO VG 32, 46, 68
​ISO VG: 32, 46, 68
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Klasa lepkości ISO VG 32 / 46 / 68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 33,5 / 46,5 / 65,0
Wskaźnik lepkości - 105 / 105 / 102
Temperatura płynięcia 0C -30 / -33 / -39
​Temperatura zapłonu t.o. 0C ​225 / 236 / 252
Demulgowalność w 54 °C min. 10 / 10 / 10
Stabilność oksydacyjna RPVOT min. >1450 / >1750 / >1750
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical values
ISO viscosity grade 32 / 46 / 68
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 33,5 / 46,5 / 65,0
Viscosity index - 105 / 105 / 102
Pour point 0C -30 / -33 / -39
​Flash point, open cup 0C ​225 / 236 / 252
De-emulsifying at 54°C min. 10 / 10 / 10
Resistance to oxidizing (RPVOT) min. >1450 / >1750 / >1750
NOTE: The foregoing values of physical and chemical parameters are typical values. Actual values are
specified in the quality certificates attached to each product batch.
Параметр Единица измерения Типовые значения
Класс вязкости ISO 32 / 46 / 68
Кинематическая вязкость при температуре 40°C mm2/s 33,5 / 46,5 / 65,0
Коэффициент вязкости - 105 / 105 / 102
Температура плавления 0C -30 / -33 / -39
​Температура воспламенения, Cleveland 0C ​225 / 236 / 252
Деэмульгируемость при 54 °C min. 10 / 10 / 10
Окислительная стабильность (RPVOT) min. >1450 / >1750 / >1750
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN