Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

CERAMOL Q

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej Ceramol Q produkowany jest w oparciu o lekkie destylaty olejowe pochodzenia mineralnego oraz typowe dodatki antyadhezyjne.
Ceramol Q oil is manufactured basing on light mineral oil distillates and typical antiadhesive additives.
Масло Ceramol Q изготавливается на основе легких масляных дистиллятов минерального происхождения и типичных антиадгезионных добавок.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Ceramol Q stosowany jest przy produkcji wyrobów kamionkowych i porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej. Produkt może być nanoszony poprzez natrysk, wałek lub pędzel.
Ceramol Q is used for manufacturing of stoneware and semi-vitreous products and for manufacturing of electrotechnical porcelain.
Масло Ceramol Q используется при производстве керамических и полуфарфоровых изделий, а также электротехнического фарфора.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 5,2
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 3,1
Temperatura zapłonu 0C 82
Liczba kwasowa mg KOH/g 6
Liczba zmydlenia mg KOH/g 8,1
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 5.2
Ignition temperature 0C 82
Acid value mg KOH/g 6
Sponification number mg KOH/g 8
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/sс 5,2
Температура воспламенения 0C 82
Кислотное число мг KOH/г 6
Число омыления мг KOH/г 8
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN