Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

BOXOL 26

BOXOL 26

BOXOL 26

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO 11158 – HV
DIN 51524 – HVLP​
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG : 46

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej Boxol® 26 otrzymywany jest na bazie oleju mineralnego oraz pakietu dodatków, w skład którego wchodzą dodatki podwyższające własności lepkościowo-temperaturowe, smarne, przeciwpienne, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.
Indeks cyfrowy przy nazwie oleju oznacza wartość lepkości kinematycznej w temperaturze 50oC.
Boxol® 26 is manufactured from mineral oil and a set of additives including the ones improving temperature dependent viscosity as well as lubricating, anti-foaming, anticorrosive and antioxidative properties.
Numbers following the oil name indicate kinematic viscosity at 50oC.
Масло Boxol® 26 получают на основании минерального масла и комплекса добавок, в состав которого входят добавки, улучшающие вязкостно-температурные, смазочные, противопенные, антикоррозионные и антиокислительные свойства.
Цифровой индекс при названии масла обозначает значение кинематической вязкости при температуре 50oC.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Boxol® 26 stosuje się do:

• układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach,
• mechanizmów wspomagających układ kierowniczy w pojazdach samochodowych,
• hydromechanicznych skrzyń biegów,
• mechanicznych skrzyń biegów,
• niektórych układów hydrokinetycznych.
Boxol® 26 is applied for:

· hydraulic systems operating in difficult conditions,
· power steering devices of vehicles,
· hydromechanical gearboxes,
· mechanical gearboxes,
· some hydrokinetic systems
Масло Boxol® 26 применяется для:

· гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях,
· механизмов усиления рулевого управления в автомобильных транспортных средствах,
· гидромеханических коробок передач,
· механических коробок передач,
· некоторых гидрокинетических систем

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 42,1
Wskaźnik lepkości - 150
Temperatura płynięcia 0C -42
Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 0C ml 10
​Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95 0 ​ml ​80
​Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25 0C po badaniu w temperaturze 95 0C ​​ml ​10
​Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C ​​​ml ​0
​​Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 95 0C ​ml ​​0
​Odporność na pienienie w badaniu - objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25 0C po badaniu w temperaturze 95 0C ​​ml ​​​0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji wzorce 1a
Punkt anilinowy oC 85
Wytrzymałość filmu smarowego, obciążenie zespawania daN 198
Gęstość w temperaturze 20°C g/cm3 0,865
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 42.1
Viscosity index - 150
Pour point 0C -42
Resistance to foaming - foam volume after 5 min. of air blowing · at 25°C · at·95°C · at 25°C following the test at 95°C - foam volume after 10 min. standing still at: · at·25°C · at·95°C · at 25°C following the test at 95°C ml 10 80 10 0 0 0
Corrosiveness to copper 3 h/150°C, corrosion rate, corrosion rate reference sample 1a
Aniline point oC 85
Lubricating film strength, weld load daN 198
Density at 20°C g/cm3 0.865
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Един. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/сек 42,1
Коэффициент вязкости - 150
Температура застывания: 0C -42
Стойкость к пенообразованию: - объем пены через 5 мин. продувки воздухом: · при температуре 25°C, · при температуре 95°C, · при температуре 25°C после исследования при температуре 95°C - объем пены через 10 мин. отстаивания: · при температуре 25°C, · при температуре 95°C, · при температуре 25°C после исследования при температуре 95°C мл 10 80 10 0 0 0
Коррозионное действие на медных пластинах, 3 часа/150°C, степень коррозии образцы 82 мм
Анилиновая точка oC 85
Прочность смазочной пленки, нагрузка сваривания даН 198
Плотность при температуре 20°C г/см3 0,865
ВНИМАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN