Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ANTYKOL TS 120

ANTYKOL TS 120

ANTYKOL TS 120

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej ochronny Antykol TS 120 otrzymywany jest z przeróbki ropy naftowej. Rafinat uszlachetniony jest dodatkami o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, myjąco-dyspergującym, obniżającym temperaturę krzepnięcia i polepszającymi odporność na pienienie.
Antykol TS 120 protective oil is manufactured as a result of oil processing. The raffinate is enriched with antioxidative, anticorrosive, washing and dispersing additives as well as additives reducing the solidification point and increasing resistance to foaming.
Защитное масло Antykol TS 120 получают из переработки нефти. Рафинированный продукт дополнен присадками с антиокислительными, антикоррозионными, моюще-диспергирующими свойствами, понижающими температуру застывания и улучшающими антипенные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ochronny Antykol TS 120 stosuje się do nasycania samosmarownych tulejek z proszków spiekanych oraz bieżni łożysk ślizgowych montowanych głównie w samochodach Polski Fiat.
Antykol TS 120 protection oil is used for saturation of self-lubricating sintered powders sleeves and races of slide bearing installed mainly in Polski Fiat cars.
Защитное масло Antykol TS 120 применяют для пропитки самосмазывающихся втулок из металлокерамических порошков, а также беговых дорожек подшипников скольжения, монтированных преимущественно в автомобилях «Польский Фиат».

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 500C mm2/s 120
Wskaźnik lepkości - 109
Płynność w temperaturze – 150C (próba channeling) - wytrzymuje
Temperatura zapłonu 0C 231
Odporność na pienienie · W temperaturze 240C · W temperaturze 940C · W temperaturze 240C po próbie w temperaturze 940C cm2piany 50/20 50/20 50/20
Obciążenie zespawania daN 200
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 500C mm2/s 120
Viscosity index - 109
Fluidity at – 150C (channeling) - tough
Ignition temperature 0C 231
Resistance to foaming · At 240C · At 940C · At 240C following the test at 940C cm2 of foam 50/20 50/20 50/20
Weld load daN 200
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2 120
Индикатор вязкости - 109
Текучесть при температуре – 150C (коэффициент проскальзывания) - выдерживает
Температура вспышки 0C 231
Устойчивость к образованию пены · При температуре 240C · При температуре 940C · При температуре 240C после испытания при температуре 940C см2пены 50/20 50/20 50/20
Нагрузка сваривания даН 200
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 16:50

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN