Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

ANTYKOL 100 S

ANTYKOL 100 S

ANTYKOL 100 S

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej ochronny i silnikowy Antykol 100 S produkowany jest na bazie wysokorafinowanego destylatu naftowego i pakietu dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, antypiennym i zmniejszającym zdolność oleju do wydzielania osadów.
Antykol 100 S protection and engine oil is manufactured basing on highly refined oil distillate and a set of enriching additives with antioxidative, anticorrosive and foaming inhibiting properties and properties reducing the oil ability to release deposits.
Защитное моторное масло Antykol 100 S производится на основе высокоочищенного нефтяного погона и пакета противоокислительных, противокоррозионных, антипенных присадок, уменьшающих образование осадка.

Zastosowania

Application

Применение

Olej ochronny i silnikowy Antykol 100 S stosuje się do ochrony przed korozją wewnętrznych powierzchni silników spalinowych, sprężarek powietrznych, pomp silnikowych.
W pojazdach mechanicznych spełnia również funkcję oleju silnikowego, bez potrzeby wymiany w okresie przebiegu do 2 tys. kilometrów.
Antykol 100 S protective and engine oil is used for corrosion protection of internal surfaces of combustion engines, air compressors, engine pumps.
In motor vehicles it is also used as engine oil with the interchange period up to 2 thousand kilometres.
Защитное и моторное масло Antykol 100 S применяется для защиты от коррозии внутренних поверхностей двигателей внутреннего сгорания, воздушных компрессоров, моторных насосов.
В механических транспортных средствах выполняет также функцию моторного масла, замена масла проводится после пробега 2 тыс. километров.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 104
Wskaźnik lepkości - 106
Temperatura płynięcia 0C -26
Temperatura zapłonu 0C 204
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 104
Viscosity index - 106
Flow temperature 0C -26
Ignition temperature 0C 204
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 104
Индекс вязкости - 106
Температура текучести 0C -26
Температура вспышки 0C 204
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2019-02-06 16:53

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN