Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AMORTYZOL 15-WL 150

AMORTYZOL 15-WL 150

AMORTYZOL 15-WL 150

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Amortyzol® 15-WL 150 mineralny olej do amortyzatorów hydraulicznych.
Amortyzol® 15-WL 150 is a mineral oil for hydraulic absorbers.
Amortyzol® 15-WL 150 минеральное масло для гидравлических амортизаторов.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Amortyzol® 15-WL 150 stosuje się do:
- amortyzatorów teleskopowych przeznaczonych do tłumienia drgań zawieszeń pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych,
- do ramp samowyładowczych w samochodach ciężarowych,
- układów hydrauliki pojazdów wszędzie tam gdzie wymagane są oleje bardzo wysokiej jakości w klasie lepkości VG 15.
Amortyzol® oil 15-WL 150 is applied to telescopic shock absorbers for damping of vehicle suspension vibrations.
Масло Amortyzol® 15-WL 150 применяется для телескопических амортизаторов, предназначенных для гашения колебаний подвесок автомобильных транспортных средств и других механических средств передвижения.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

ISO 11158 – HL, DIN 51524 cz.1.
​ISO 11158 – HL, DIN 51524 cz.1.
​ISO 11158 – HL, DIN 51524 cz.1.

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Gęstość w temperaturze 20°C g/cm3 0,862
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 15,4
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C mm2/s 4,11
Lepkość kinematyczna w temperaturze - 30°C mm2/s 570
Wskaźnik lepkości - 180
Temperatura płynięcia °C -40
Temperatura zapłonu °C 160
Odporność na pienienie w badaniu: · w temperaturze 25°C, · w temperaturze 95°C, · w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C ml 40/0
70/0
40/0
Działanie korodujące na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji wzorce 1a
Punkt anilinowy °C 85
Własności smarne na aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania kG 210
wytrzymuje
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Density at 20°C g/cm3 0.862
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 15.4
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 4.11
Kinematic viscosity at - 30°C mm2/s 570
Viscosity index - 180
Pour point °C -40
Flash point (open cup) °C 160
Resistance to foaming tested: · at 25°C · at 95°C · at 25°C following the test at 95°C ml 40/0
70/0
40/0
Corrosiveness to copper 3 h/120°C, corrosion rate reference sample 1a
Aniline point °C 85
Lubricating properties on a four ball pressure tester, weld load kG 210
tough
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Плотность при температуре 20°C г/см3 0,862
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/сек 15,4
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 4,11
Кинематическая вязкость при температуре -30°C мм2/сек 570
Коэффициент вязкости - 180
Температура текучести °C -40
Температура воспламенения °C 160
Стойкость к пенообразованию: · при температуре 25°C, · при температуре 95°C, · при температуре 25°C после исследования при температуре 95°C мл 40/0
70/0
40/0
Коррозионное действие на медных пластинах, 3 часа/120°C, степень коррозии образцы 1a
Анилиновая точка °C 85
Смазочные свойства на четырехшариковой машине трения, нагрузка сваривания кГ 210 выдерживает
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN