Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AKORINOL NQ

AKORINOL NQ

AKORINOL NQ

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej odwadniająco-ochronny Akorinol NQ otrzymywany jest z destylatów naftowych odpowiednio rafinowanych i uszlachetnionych dodatkami odwadniającymi, przeciwutleniającymi, przeciwkorozyjnymi oraz polepszającymi odporność gotowego produktu na pienienie.
Olej ten tworzy cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych. W zależności od warunków stosowania zdolność ochrony przed korozją wynosi 6 do 9 miesięcy.
Akorinol NQ dewatering and protecting oil is manufactured of adequately refined oil distillates which are enriched with dewatering, antioxidative anticorrosive and foaming inhibiting additives.
This oil produces thin oil film with good protective properties. Depending on the application conditions, corrosion protection ability is between 6 and 9 months.
Защитное масло Akorinol NQ для удаления воды получают из погонов нефти соответственно очищенных, с обезвоживающими, антиокислительными, антикоррозионными присадками, а также присадками улучшающими устойчивость готового продукта к образованию пены.
Это масло образует тонкий масляный слой, имеющий хорошие защитные свойства. В зависимости от условий применения, защитные антикоррозионные свойства действуют от 6 до 9 месяцев.

Zastosowania

Application

Применение

Olej Akorinol NQ stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych.
Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie składowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jest użycie oleju o niskiej lepkości tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.
Akorinol NQ is used for dewatering of metallic surfaces after machining with water and oil-water fluids.
It is also used for temporary corrosion protection of metallic products, machine parts and other metallic items during their storage and transport when application of low viscosity oil forming thin films of good protective properties is required.
Масло Akorinol NQ применяется для обезвоживания поверхностей изделий из металла после процесса обработки резанием с использованием водных и масляно-водных рабочих жидкостей.
Масло используют также для временной защиты от коррозии металлических изделий, деталей машин и других элементов из металла во время складского хранения и транспортировки в условиях, когда требуется применение масла с низким коэффициентом вязкости, образующего тонкий масляный слой, имеющего хорошие защитные свойства.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 200C mm2/s 9,6
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 3,2
Temperatura zapłonu 0C 79
Własności przeciwkorozyjne w komorze wilgotnościowej po 72 h - brak korozji
Zdolność odwadniania - wytrzymuje
Zdolność deemulgowania - wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Unit Typical values
Kinematic viscosity at 20°C mm2/s 9.6
Kinematic viscosity at 40°C mm2/s 3,2
Ignition temperature 0C 79
Anticorrosive properties in a humidity chamber after 72 hours - no corrosion
Dewatering ability - tough
Deemulgating ability - tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства Един. Типичные величины
Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2 9,6
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 3,2
Температура вспышки 0C 79
Противокоррозионные свойства в камере влажности после 72 часов - отсутствие коррозии
Обезвоживающая способность - выдерживает
Деэмульгирующая способность - выдерживает
ВНИМАНИЕ: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Wersja

Version

Версия

/ 2020-07-09 15:20

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN