Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

AGRO GL-4 80W/90

​AGRO GL-4 80W/90

​AGRO GL-4 80W/90

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W/90

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do stosowania w przekładniach pojazdów mechanicznych, szczególnie w maszynach i sprzęcie rolniczym.
​Multi-grade mineral oil for use in gears in motor vehicles, especially in farming machinery.
​Минеральное всесезонное масло для применения в передачах механических транспортных средств, особенно в сельскохозяйственной технике и оборудовании.

Zastosowania

Application

Применение

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 15,5
Wskaźnik lepkości - 104
Temperatura płynięcia 0C -27
Temperatura zapłonu 0C 235
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Unit Typical values 
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 15,5
Viscosity index - 104
Flow temperature 0C -27
Flash point 0C 235
Note: The above values of physical and chemical properties are typical values. Actual values are specified in quality certificates enclosed with each product lot.
Параметры Един. Типичные значения 
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2/s 15,5
Индекс вязкости - 104
Температура текучести 0C -27
Температура воспламенения 0C 235
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2016-12-28 13:12

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN