Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

AGRO 6

​AGRO 6

​AGRO 6

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: GL-4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 80W

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Mineralny olej przeznaczony jest do smarowania przekładni ciągników rolniczych, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika. Olej przeznaczony jest także do stosowania w układach hydrauliki siłowej ciągników oraz maszyn współpracujących, np. ładowarka czołowa, przyczepa-wywrotka, itp.
​Mineral oil intended for lubricating gears in tractors both during the summer and winter periods, in accordance with the tractor’s manual. The oil is also suitable for use in hydraulic actuator systems in tractors and auxiliary machines, e.g. front loaders, tipper trailers, etc.
​Минеральное масло, предназначенное для смазки редукторов сельскохозяйственных тракторов, как летом, так и зимой, - в соответствии с руководством по эксплуатации трактора. Масло предназначено также для применения в системах силовой гидравлики тракторов и навесного/дополнительного оборудования, напр., фронтальный погрузчик, прицеп-самосвал и т.п.

Zastosowania

Application

Применение

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 10,4
Wskaźnik lepkości - 98
Temperatura płynięcia 0C -30
Temperatura zapłonu 0C 237
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters Units Typical values 
Kinematic viscosity at 1000C mm2/s 10,4
Viscosity index - 98
Flow temperature 0C -30
Flash point 0C 237
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each production batch.
Параметры Ед. изм. Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 10,4
Показатель вязкости - 98
Температура текучести 0C -30
Температура воспламенения 0C 237
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 2015-02-09 15:59

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN