Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ACP-1E

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
 

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej nieemulgujący do obróbki skrawaniem ACP-1E został opracowany z uwagi na wymagania ekologiczne. Jest to olej nie zawierający w swoim składzie związków chloru.
ACP-1E, 2E, 3E non-emulsifying machining oils were developed meeting strict ecological requirements. These oils are free from chlorine compounds..
Масла для обработки резанием, неэмульгирующие ACP-1E, 2E, 3E разработаны с учетом экологических требований. Это масла, не содержащие в своем составе соединения хлора.
 

Zastosowania

Application

Применение

Olej nieemulgujący ACP-1E przeznaczony jest głównie do obróbki skrawaniem stali, żeliwa, stopów miedzi i aluminium przy dużych naciskach jednostkowych i przy dużej szybkości skrawania.

• ACP-1E stosuje się do toczenia kształtowego stali, żeliwa oraz stopów miedzi i glinu, do obróbki uzębień przez dłutowanie, do rozwiercania rozwiertakami wieloostrzowymi oraz do nacinania gwintów.
ACP-1E, 2E, 3E non-emulsifying oils are mainly intended for machining of steel, cast-iron, copper and aluminium alloys in case of high unit pressure and high cutting speed.

Oil selection depends on machining kind:
• ACP-1E is used for turning of steel, cast iron as well as copper and aluminium alloys, for slotting of tooth, reaming and screw cutting.
• ACP-2E is used for hobbing, reaming of steel, screw cutting, rolling, whitening, pull broaching and push broaching,
• ACP-3E is used for deep drilling and for working with automatic machining centres.
Неэмульгирующие масла ACP-1E, 2E, 3E предназначены главным образом для обработки резанием стали, чугуна, сплавов меди и алюминия при высоких удельных давлениях и больших скоростях резания.

Подбор масла зависит от типа обработки:
• ACP-1E применяется в операциях фасонного точения стали, чугуна, а также сплавов меди и алюминия, при обработке зубчатых венцов долблением, развертывании многолезвийными развёртками, а также нарезании резьбы,
• ACP-2E применяется для цилиндрического фрезерования, развёртывания стали многолезвийной разверткой, для нарезания резьбы, свёртывания, шевингования, протягивания и прошивания,
• ACP-3E применяется для глубокого сверления, а также для работы на автоматах.
 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Posiada atest PZH
Polish National Institute of Hygiene (PZH) approval
Имеет санитарный сертификат PZH
 

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temp. 200C mm2/s 38,6
Lepkość kinematyczna w temp. 400C mm2/s 16,7
Temperatura krzepnięcia 0C -3
Temperatura zapłonu 0C 148
Działanie korodujące na płytkach miedzianych i stalowych, 1000C/3h, stopień korozji wzorce wytrzymuje
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
Parameters   Unit   Typical values
Kinematic viscosity at 200C mm2/s 38,6
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 16,7
Solidification point 0C -3
Ignition temperature   0C 148
Corrosiveness to copper and steel 1000C/3h reference sample tough
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Свойства   Един.   Типичные величины
Кинематическая вязкость при темп. 200C мм2 38,6
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2 16,7
Температура застывания 0C -3
Температура вспышки   0C 148
Коррозионное воздействие на медные и стальные пластинки, 1000C/3ч, коррозионный бал образцы выдерживает
ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта
 

Zobacz:

View:

View:

« powrót

 
 

Marki Grupy ORLEN