Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40​​​​​

​​PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40

​​PLATINUM ULTOR SCANDIV 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ACEA: E4, E7
API: CF
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Platinum Ultor Scandiv 10W-40 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy typu SHPD, przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Olej został specjalnie opracowany dla pojazdów marki Scania i posiada najwyższą aprobatę producenta - Scania LDF-3. Dzięki unikalnej formule posiada wyjątkowe właściwości smarujące, przeciwzużyciowe oraz doskonale utrzymuje silnik w czystości. Dzięki zastosowaniu baz syntetycznych olej Platinum Ultor Scandiv 10W-40 gwarantuje skuteczne smarowanie jednostki napędowej w warunkach niskich temperaturach podczas tzw. zimnego startu.
​Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 is a high quality fully synthetic SHPD type engine oil used for lubricating highly loaded new generation Diesel engines. The oil is specially designed for Scania vehicles and was granted with highest manufacturer approval - Scania LDF-3. Due to its unique formula the oil has exceptional lubricating and anti-wear characteristics and perfectly maintains engine purity. Due to application of synthetic bases the Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 guarantees effective engine lubrication in low temperatures during a “cold start”.
Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 - это высококачественное, полностью синтетическое моторное масло типа SHPD, предназначенное для смазки дизельных двигателей под высокой нагрузкой новейшего поколения. Масло разработано специально для транспортных средств марки Scania и имеет высочайшее одобрение производителя - Scania LDF-3. Благодаря уникальной формуле оно обладает исключительными смазочными и противоизносными свойствами, а также превосходно поддерживает двигатель в чистоте. Благодаря применению синтетических баз масло Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 гарантирует эффективную смазку приводного узла в условиях низких температур во время т.н. холодного запуска.

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Ultor Scandiv 10W-40 przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, autobusach i ciągnikach siodłowych, Rekomendowany do jednostek napędowych spełniających wymagania EURO V, wyposażanych
w systemy obróbki spalin EGR lub SCR NOx. Z powodzeniem może być stosowany również w starszych konstrukcjach silników spełniających wymagania EURO IV,III. W zakresie emisji NOx oraz PM spełnia normy EPA Tier I i II.
​Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 is designed for use in modern Diesel engines in trucks, heavy construction equipment, buses and truck-tractors. It is recommended for engines meeting EURO V requirements and equipped with EGR or SCR NOx fumes processing systems. It can be also used in older engines meeting EURO IV and III requirements. It also meets EPA Tier I and II requirements concerning NOx and PM (particulate matter).
Platinum Ultor SCANDIV 10W-40 предназначено для современных дизельных двигателей в грузовых автомобилях, тяжелом строительном оборудовании, автобусах и седельных тягачах. Рекомендовано для приводных узлов, соответствующих требованиям EURO V, оборудованных системами обработки продуктов сгорания EGR или SCR NOx. Может также успешно применяться в двигателях более ранних конструкций, соответствующих требованиям EURO IV,III. В области выпуска NOx и PM соответствует стандартам EPA Tier I i II

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Aprobaty:
Scania LDF-3,
Meet Scania LDF-3 specification

Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 228.5
MAN M3277
MTU Type 3
Deutz DQC III-10
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N
Scania LDF-2
DAF Extended Drain

Rekomendacje, referencje

KTO ROSOMAK

Approvals:
Scania LDF-3
Meet Scania LDF-3 specification

Meets requirements:
Mercedes-Benz 228.5
MAN M3277
MTU Type 3
Deutz DQC III-10
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N
Scania LDF-2
DAF Extended Drain

Recommendations, references
KTO ROSOMAK

Pазрешения:
Scania LDF-3
'Meet Scania LDF-3 specification

Соответствует требованиям:
Mercedes-Benz 228.5
MAN M3277
MTU Type 3
Deutz DQC III-10
Volvo VDS-3
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N
Scania LDF-2
DAF Extended Drain

Рекомендации
KTO ROSOMAK

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

PARAMETRY JEDNOSTKI WARTOŚCI TYPOWE
klasa lepkości SAE 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 13,8
wskaźnik lepkości 150
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 220
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 14,3
popiół siarczanowy % 1,8
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 7,2
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 13,8
viscosity index - 150
pour point 0C -30
flash point 0C 220
TBN mg KOH/g 14,3
sulfated ash % 1,8
evaporative loss (Noack) % (m/m) 7,2
Note: The above values of the physicochemical parameters are typical values. The actual values are placed on quality certificates attached to each batch of product
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 10W-40
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 13,8
Коэффициент вязкости - 150
Температура размягчения 0C -30
Температура воспламенения 0C 220
Щелочное число TBN мг KOH/г 14,3
Сульфатная зола % 1,8
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 7,2
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands