Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: CG-4 
ACEA: E2, E3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, mineralny olej silnikowy typu HPDO (High Performance Diesel Oil) do mocno i średnio wysilonych silników wysokoprężnych.

Zapewnia:

• minimalizację zużycia silnika
• wysoką czystość silnika
• doskonałą ochronę przed korozją
• zapobieganie powstawaniu sadzy
High quality mineral HPDO (High Performance Diesel Oil) engine oils for strongly and medium exerted diesel engines.

They provide:

• minimal engine wear
• high engine cleanness
• perfect corrosion protection
• prevented carbon black production
Минеральное моторное масло высокого качества типа HPDO (для дизельных двигателей со сверхвысокими эксплуатационными характеристиками) для высоко- и среднефорсированных дизельных двигателей.

Обеспечивает:

• минимизацию износа двигателя
• высокую чистоту двигателя
• прекрасную защиту от коррозии
• предотвращение образования сажи

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Diesel (2) HPDO jest olejem przeznaczonym do pracy w mocno i średnio wysilonych silnikach wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez, szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach. Przeznaczony jest także do stosowania w samochodach dostawczych i osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla pracującymi w bardzo ciężkich warunkach eksploatacji. Idealny dla firm dysponujących zróżnicowanym taborem, do których zalecane są również oleje niższych kategorii CD, CE, CF-4.

Zakres temperatur otoczenia w których olej zachowuje optymalne własności eksploatacyjne to od -20oC do 35oC.
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO are oils intended for significantly and medium exerted diesel engines with or without a turbocharger especially in huge trucks, building equipment and buses. They are also intended for commercial vehicles and cars with both petrol or diesel engines operating in very hard conditions. They are perfect for companies equipped with various vehicles for which oils of lower classes of CD, CE, CF-4 are recommended.

Range of ambient temperatures in which the oils keep optimal properties:
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W-40 -20 to 350C
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 -15 to 500C
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO это масла предназначенные для работы в сильно и среднефорсированных двигателях с турбонаддувом или без, особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах. Также масло можно применять в автомобилях для перевозки маленьких грузов и легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации. Идеально подходит для компаний, которые имеют парк, состоящий из разных транспортных средств, для которых рекомендуются также масла более низких категорий CD, CE, CF-4.

Интервал температур окружающей среды, в котором масла сохраняют оптимальные эксплуатационные свойства:
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W-40 -200C до 350C
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 -150C до 500C

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
Deutz DQC II-10
VDS
It meets provision of the following:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
Deutz DQC II-10
VDS
Выполняет требования:
Mercedes-Benz 228.1
MAN 271
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra
Deutz DQC II-10
VDS

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jedn. Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 1000C mm2/s 14,5
Wskaźnik lepkości - 140
Temperatura płynięcia 0C -28
Temperatura zapłonu 0C 222
Liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,5
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters Unit Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s 14.5
Viscosity index - 140
Flow temperature 0C -28
Ignition temperature 0C 222
Base value TBN mg KOH/g 10.5
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Свойства Един. Типичные величины
Класс вязкости SAE - 15W-40
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2 14,5
Индекс вязкости - 140
Температура текучести 0C -28
Температура вспышки 0C 222
Общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,5
Внимание: Выше поданные значения физико-химических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 11/22/2018 4:05 PM

Zobacz:

View:

View:

« back

 
 

ORLEN Group brands