Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

TURBINEX TG 32

TURBINEX TG 32

​TURBINEX TG 32

Jakość: Quality class: Класс качества:
ISO L-TSB, L-TGSB, L-TGF, L-TGSE
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 32

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości olej turbinowy Turbinex TG 32 o podwyższonej stabilności termooksydacyjnej otrzymywany jest z wysokiej jakości, selekcjonowanych, specjalnie hydrorafinowanych mineralnych olejów bazowych. Zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki uszlachetniające takie jak antyutleniacze, inhibitory korozji, pasywatory metali kolorowych oraz dodatki extreme pressure. Dzięki wyjątkowym własnościom zapewnia wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów konstrukcyjnych turbin, a także ogranicza awarie. Odpowiednio zaprojektowana formulacja oleju zapewnia również smarowanie układów turbinowych pracujących w cyklu kombinowanym. Zapewniają bardzo dobrą filtrowalność nawet w układach zanieczyszczonych niewielkimi ilościami wody. Olej posiada aprobaty czołowych światowych producentów turbin.
 
Charakteryzują się:
• wysoką zdolnością do wydzielania powietrza,
• bardzo wysoka odpornością na utlenianie,
• wysoka odpornością na tworzenie szlamów i osadów,
• bardzo dobrą filtrowalnością,
• bardzo dobrymi własnościami antykorozyjnymi i antyrdzewnymi,
• bardzo dobrymi własnościami przeciwzużyciowymi,
• bardzo dobrą odpornością na emulgowanie i pienienie
High quality turbine oils Turbinex TG with superior thermo-oxidative stability are obtained from carefully selected high-quality hydrofined mineral base oils. Oils contain a carefully balanced innovative additives such as antioxidants, corrosion inhibitors, non-ferrous metals deactivators and extreme pressure additives. With the unique properties oils provide extended drain intervals, reduce downtime, maintenance costs and preservations of turbine systems, and reduce failures. Unique designed oils formulation also provides lubrication of combined cycle system turbines. They provide very good filterability even in systems contaminated with small amounts of water. Oils meet the requirements of the world's leading turbine manufacturers.

Characterized by:
• high air release properties,
• very high resistance to oxidation,
• high resistance to sludge and deposit formation,
• very good filterability,
• very good corrosion properties,
• very good antiwear properties,
• very good resistance to emulsification and foaming
Высококачественные турбинные масла Turbinex TG 32 с повышенной термоокислительной стабильностью производятся из высококачественных отборных минеральных базовых масел после специальной гидроочистки. Они содержат инновационные, оптимально подобранные легирующие присадки, такие как антиокислители, ингибиторы коррозии, пассиваторы цветных металлов и противозадирные присадки. Благодаря исключительным свойствам, они обеспечивают продление интервалов между сменами масла, сокращают время простоя, затраты на ремонт и консервацию конструкционных систем турбин, а также ограничивают аварийность. Специально разработанная формула масла также обеспечивает смазку турбинных систем, работающих в комбинированном цикле. Эти масла обеспечивают очень хорошую фильтруемость даже в системах с примесью небольшого количества воды. Они имеют сертификаты от ведущих мировых производителей турбин.
 
Свойства:
• высокая способность к выделению воздуха,
• очень высокая стойкость к окислению,
• высокая стойкость к образованию шлама и осадка,
• очень хорошая фильтруемость,
• очень хорошие антикоррозионные свойства и предотвращает ржавление,
• очень хорошие противоизносные свойства,
• очень хорошая стойкость к эмульгированию и вспениванию

Zastosowania

Application

Применение

Olej turbinowy Turbinex TG 32 stosowany jest przede wszystkim do smarowania i chłodzenia łożysk turbin gazowych i parowych, gazowo-parowych pracujących w cyklu kombinowanym CCGT, wyposażonych również w przekładnie zębate. Olej zaprojektowany do układów turbinowych, w których występują podwyższone temperatury i ciśnienia pracy. Może być również stosowany jako ciecz hydrauliczna w układach regulacji turbin oraz do smarowania m.in. okrętowych turbodoładowarek silników głównych i pomocniczych napędzanych gazami spalinowymi odlotowymi. W układach obiegowych maszyn wymagających olejów o jakości olejów turbinowych, np. w turbosprężarkach, pompach turbinowych.
Turbine oils Turbinex TG are used primarily for the lubrication and cooling of bearings of gas and steam turbines, gas-steam combined cycle turbines CCGT, also equipped with gears. Oils designed for turbine systems where are elevated work temperatures and pressures. They can also be used as hydraulic fluids in the turbine control systems and for lubricating marine turbochargers of main and auxiliary engines powered by exhaust gases. In machine circulating systems requiring turbine oils quality oils, such as turbochargers, turbine pumps.

Турбинные масла Turbinex TG 32 применяются, прежде всего, для смазки и охлаждения подшипников паровых, газовых и парогазовых турбин, работающих в комбинированном цикле CCGT, в том числе, оснащенных зубчатыми передачами.
Масла разработаны для турбинных систем, где возникают повышенные значения рабочих температур и давления.

Кроме того, они могут использоваться в качестве гидравлических жидкостей в регулировочных системах турбин и для смазки, в частности, судовых устройств турбокомпрессорного наддува основных и вспомогательных двигателей, приводимых в движение газами сгорания.
В циркуляционных системах техники, требующей использования турбинных масел, к примеру, в турбокомпрессорах, турбинных насосах.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

DIN 51515 cz. 1
DIN 51515 cz. 2
ISO 8068
Aprobaty
Alstom HTGD 90117
Siemens 901305
Siemens 901304
Skoda Power
Spełnia wymagania
GEK 32568f
BS 489
DIN 51515 cz.1,
DIN 51515 cz.2,
ISO 8068,

Approvals:
Siemens 901305
Siemens 901304
Alstom HTGD 90117 (VG 32)
Skoda Power

Meet requirements:
GEK 32568f
BS 489
DIN 51515 ч.1,
DIN 51515 ч.2,
ISO 8068,
 
Сертификаты:
Siemens 901305
Siemens 901304
Alstom HTGD 90117 (VG 32)
Skoda Power
 
Соответствует требованиям:
GEK 32568f
BS 489

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametr Jednostka Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC mm2/s 31,8
Temperatura płynięcia oC -15
​Temperatura zapłonu - t.o. oC ​220
Liczba kwasowa mgKOH/g 0,1
​Zawartość wody ​ppm ​30
Odporność na pienienie, max. I sekwencja [ml/ml] 30/0
​Liczba deemulgacyjna ​s ​120
​Wydzielanie powietrza w 500C ​min. ​3
​Korozja na miedzi 3h w 100oC ​- ​1A
​Korozja na trzpieniu stalowym – procedura B ​- ​Pass
​Deemulgowalność w 54oC
40-37-3
​min.
5
​Odporność na utlenianie, czas do osiągnięcia całkowitej liczby kwasowej 2 mgKOH/g ​h ​> 4000
​Test FZG - stopień obciążenia niszczącego ​stopień ​8
​Test RBOT ​min ​> 750
​Filtrowalność, sucha I stopnia ​% ​96,5
​​Filtrowalność, sucha II stopnia ​% ​92,3
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi
Parameter Units Typical values
Kinematic viscosity at 40oC mm2/s 31,8
Pour point oC -15
Flash point – open cup oC ​220
Acid number mgKOH/g 0,1
Water content ​ppm ​30
Foaming, I seq. [ml/ml] 30/0
Water separability ​s ​120
Air release at 500C ​min. ​3
​Copper corrosion 3h/100oC ​- ​1A
​Rust-preventing characteristics, - Procedure B ​- ​Pass
Demulsibility at 54oC
40-37-3
​min.
5
Oxidation stability:
time to increase of total acid number up to 2 mg KOH/g
​h ​> 4000
FZG test ​stage ​8
​RBOT test ​min ​> 750
Filterability, dry, Stage I ​% ​96,5
Filterability, dry, Stage II ​% ​92,3
Note: The above physicochemical parameter values are typical values
Параметр Единица Wartości typowe
Кинематическая вязкость при температуре 40oC мм2/s 31,8
Индекс вязкости - 97
Температура текучести oC -15
Способность к деэмульгированию при 54oC мин. 5
Тест RPVOT мин. ​> 750
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Wersja

Version

Версия

/ 20.09.2021 16:27

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN