Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

TRANSGEAR PAO 460

TRANSGEAR PAO 460

TRANSGEAR PAO ​460

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ISO 12925-1 CKD/CKS/CKT
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 460

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Syntetyczne oleje do przekładni przemysłowych Transgear PAO 460 produkowane są na bazie polialfaolefin (PAO) i estrów oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków uszlachetniających.
Opracowane zostały specjalnie do pracy przy bardzo wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze.

Charakteryzują się:

• zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń oraz doskonałą ochroną elementów przekładni przed zjawiskiem micropittingu,
• wysoką odpornością na starzenie i wysoką ochroną przeciwkorozyjną,
• doskonałą filtrowalnością oraz szerokim zakresem temperatur pracy,
• wydłużonym okresem eksploatacji.
Transgear PAO 460 industrial gear synthetic oils are manufactured basing on poly-alpha-olefines (PAO) and esters as well as specially selected enriching additives.

They were developed especially to work with very high loads and high temperature.
It is featured by:

- ability to transfer extremely high loads and perfect protection of gear elements from micropitting,
- high resistance to aging and high anticorrosive protection,
- perfect ability to be filtered and wide range of operation temperatures,
- extended interchange period.
Синтетические масла для промышленных передач Transgear PAO 460 производится на базе полиальфаолефина (РАО) и сложных эфиров, а также специально отобранных облагораживающих добавок. Были разработаны специально для работы при экстремально тяжелых нагрузках и высокой температуре.

Характеризуются:

- Способностью переносить экстремально тяжелые нагрузки и превосходной защитой элементов передачи от явления точечного выкрашивания (англ. micropitting),
- Высокой устойчивостью на старение и высокой антикоррозионной защитой,
- Превосходной фильтрационной очисткой и широким диапазоном рабочих температур,
- Длительным периодом эксплуатации.

Zastosowania

Application

Применение

Oleje Transgear PAO 460 przeznaczone są do smarowania wszelkiego rodzaju wysokoobciążonych przekładni zębatych maszyn i urządzeń przemysłowych narażonych na wystąpienie zjawiska micropittingu, pracujących w temperaturach do 180oC, w tym: przekładni walcowych o zębach prostych, przekładni stożkowych o zębach skośnych i krzywoliniowych, przekładni ślimakowych (kalendry) podlegających wysokim obciążeniom termicznym, jak również łożysk tocznych i ślizgowych.
Z uwagi na swoje wyjątkowe własności smarne i przeciwutleniające rekomendowane są również do smarowania przekładni turbin wiatrowych pracujących w ciężkich warunkach.
Transgear PAO 460 oils are intended to lubricate any kind of heavy-duty toothed gears of industrial machines and devices endangered by micropitting, working in the temperatures up to 180oC including: spur cylindrical gears, helical bevel gears, spiral bevel gears and worm gears exposed to heavy thermal loads as well as rolling bearings and sliding bearings.
Due to unique lubricating and antioxidative properties they are also recommended for lubricating turbine gears working in heavy conditions.
Масла Transgear PAO 460 предназначены для смазки любого типа высоко нагруженных зубчатых передач машин и промышленного оборудования, подвергающегося явлению точечного выкрашивания, работающих при температурах до 180oC, в том числе: цилиндрических прямозубых передач, конусных косозубых передач и криволинейных, червячных передач, которые подвергаются высокой термической нагрузке, а также подшипников качения и скольжения.
Принимая во внимание их исключительные смазочные и антиокислительные Параметры, масла также рекомендуются для смазки передач ветровых турбин, работающих в трудных условиях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Aprobaty, dopuszczenia:
Siemens MD – Flender v.13

Spełnia wymagania:
US Steel 224
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown S1.53.101 typ E
DIN 51517 cz.3 – CLP
Cincinnati Machine P-74
Approvals:
Siemens MD – Flender v.13

Meet requirements:
US Steel 224
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown S1.53.101 type E
DIN 51517 part 3 – CLP
Cincinnati Machine P-74
Разрешение:
Siemens MD – Flender v.13

Соответствует требованиям:
US Steel 224
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown S1.53.101 typ E
DIN 51517 cz.3 – CLP
Cincinnati Machine P-74

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe 
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 450
Wskaźnik lepkości - 150
Temperatura płynięcia 0C -39
Temperatura zapłonu 0C 285
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/1000C, stopień korozji wzorce 1b
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, - >12
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi.  
Parameters   Unit   Typical values 
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 450
Viscosity index - 150
Flow temperature 0C -39
Ignition temperature 0C 285
Corrosiveness to copper 3 h/1000C, corrosion rate, reference sample 1b
Ability to transfer loads with the FZG, breaking load, - >12
Note:Physicochemical parameters listed in the table are typical values.  
Параметры   Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2 450
Показатель вязкости - 150
Температура текучести 0C -39
Температура воспламенения 0C 285
Коррозионное воздействие на медной пластинке, 3ч/1000C, коррозионный балл образцы 1b
Способность переносить нагрузку на месте FZG, коэффициент разрушающей нагрузки, - >12
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами.  
 

Wersja

Version

Версия

/ 25.07.2022 11:41

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN