Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MOTO 4T SEMISYNTHETIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SM
JASO: MA/MA2
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny olej do czterosuwowych silników motocyklowych.

Gwarantuje:

• doskonałą ochronę przed korozją i zużyciem
• idealną czystość silnika
• szybszą zmianę biegów
• wysokie osiągi i stabilną pracę silnika
• długie, sprawne działanie silnika przy wykorzystaniu maksymalnej mocy
Semisynthetic oil for four-stroke motorbike engines.
It guarantees:
- perfect protection against wear out and corrosion,
- perfect engine cleanness,
- quick gear change,
- high performance and stable engine operation,
- engine long life and effective use of its power
Полусинтетическое масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей.

Оно гарантирует:
- отличную защиту от коррозии и износа
- идеальную чистоту двигателя
- быстрое переключение скоростей
- высокие характеристики и стабильную работу двигателя
- длительную исправную работу двигателя, при использовании максимальной мощности

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Moto 4T Semisynthetic to najwyższej jakości półsyntetyczny olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych, najnowszych konstrukcji, mocno obciążonych a także do stosowania w motocyklowych skrzyniach biegów i przekładniach z mokrym sprzęgłem.
Z powodzeniem może być stosowany zarówno w codziennej eksploatacji jak i w sportach wyczynowych.
Platinum Moto 4T Semisynthetic is the highest quality semisynthetic oil intended to lubricate the newest, heavy loaded four-stroke motorcycle engines as well as motorcycle gear boxes and wet clutch gears.
It may be successfully used for both every day and professional sports applications.
Platinum Moto 4T Semisynthetic – это высококачественное полусинтетическое масло, предназначенное для смазки четырехтактных мотоциклетных двигателей новейших конструкций, подверженных сильным нагрузкам, а также для применения в мотоциклетных коробках передач и передачах с мокрой муфтой.
Может успешно использоваться как в повседневной эксплуатации, так и в спортивных состязаниях.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
Klasa lepkości SAE - 10W-40
Lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,2
Wskaźnik lepkości - 160
Lepkość HTHS w 1500C MPa’s 4,0
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 250
popiół siarczanowy % 0,92
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 10W-40
Kinematic viscosity at. 100°C mm2/s 14.2
Viscosity index - 160
HTHS viscosity at 150°C MPa’s 4,0
Flow temperature 0C -30
Ignition temperature 0C 250
Sulphate ash % 0.92
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Класс вязкости по SAE - 10W-40
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 14,2
Индекс вязкости - 160
Вязкость HTHS при +150°C: MPa’s 4,0
температура текучести 0C -30
температура воспламенения 0C 250
сульфатная зола % 0,92
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN