Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM MOTO 2T

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : TC
JASO: FD
ISO-L-EGD
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny olej przeznaczony do silników dwusuwowych, posiadający doskonałe cechy użytkowe.

Gwarantuje:

• doskonałą ochronę przed zużyciem
• bardzo dobrą mieszalność z paliwem
• bardzo dobre własności antykorozyjne
Semisynthetic oil intended for two-stroke engines distinguished by excellent properties.
It guarantees:
• perfect wear protection,
• very good mixing with fuel,
• strong anticorrosive properties
Полусинтетическое масло, предназначенное для двухтактных двигателей, обладает превосходными эксплуатационными свойствами.

Оно гарантирует:
• отличную защиту от износа
• очень хорошую смешиваемость с топливом
• очень хорошие антикоррозионные свойства

Zastosowania

Application

Применение

Platinum Moto 2T to olej wg technologii syntetycznej przeznaczony do silników dwusuwowych, nadaje się do smarowania mieszankowego i oddzielnego.

Przeznaczony jest do:

• samochodów z silnikami dwusuwowymi
• motocykli z silnikami dwusuwowymi
• silników pilarek spalinowych, łańcuchowych i tarczowych
• silników kos spalinowych
• wszelkiego typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki dwusuwowe

Dozowanie: Według zaleceń producenta silnika.
2% w stosunku do paliwa /1:50/ jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej.
Platinum Moto 2T is a synthetic oil for two-stroke engines, it can be used for both in-mixture and separate lubricating.
It is intended for:
• cars with two-stroke engines,
• motorcycles with two-stroke engine,
• engines of chain and circular saws,
• mowers,
• two-stroke engine gardening equipment of any type

Dosage: As recommended by the engine manufacturer.
2% of the fuel volume /1:50/ unless otherwise recommended by the engine manufacturer.
Platinum Moto 2T – это масло, изготовленное по синтетической технологии, предназначено для двухтактных двигателей, пригодно для систем смешанной и раздельной смазки.

Масло предназначено для:
• автомобилей с двухтактными двигателями
• мотоциклов с двухтактными двигателями
• двигателей цепных и дисковых бензопил
• двигателей сенокосилок
• любых типов садоводческого оборудования, оснащенного двухтактными двигателями <br<
Дозирование: Согласно рекомендациям производителя двигателя. 2% по отношению к топливу /1:50/, если производитель двигателя не дает других рекомендаций.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 8,1
temperatura płynięcia 0C -28
temperatura zapłonu 0C 81
popiół siarczanowy % 0,07
zawartość stałych ciał obcych % nie zawiera
zawartość wody % (V/V) nie zawiera
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity 100°C mm2/s 8.1
Flow temperature 0C -28
Ignition temperature 0C 81
Sulphate ash % 0.07
Content of solid foreign bodies % no content
Water content % (V/V) no content
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 8,1
температура текучести 0C -28
температура воспламенения 0C 81
сульфатная зола % 0,07
содержание твердых посторонних тел % не содержит
содержание воды % (V/V) не содержит
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN