Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/ B3
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 15W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wysokiej jakości, mineralny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany z myślą o silnikach benzynowych i lekkich Diesla eksploatowanych w codziennych warunkach jazdy. Technologia oleju gwarantuje nie tylko optymalną ochronę silnika w każdych warunkach eksploatacji, ale zapewnia także doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów przy jednoczesnej, wysokiej kontroli osadów.

Gwarantuje:

• bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach eksploatacji,
• skuteczną czystość elementów silnika,
• skuteczne uszczelnienie układu tłok - pierścienie tłoka - tuleja cylindra,
• ochronę przed korozją.
High-quality, mineral, all-season engine oil designed for petrol engines and light diesel engines operated in everyday running conditions. The oil technology not only guarantees optimal engine protection in all service conditions, but also ensures excellent oil parameters and reduces the risk of excessive valve wear, at the same time providing high build-up control.

Guarantees:

• failure-free engine operation in all service conditions,
• effective cleanness of engine components,
• effective sealing of the system: piston-piston rings-cylinder sleeve,
• protection against corrosion.
Минеральное всесезонное моторное масло высокого качества, создано с мыслью о бензиновых и дизельных двигателях употребляемых в ежедневных условиях эксплуатации. Масло гарантирует надежную работу двигателя в любых рабочих условиях, идеальную чистоту элементов двигателя, эффективную плотность системы поршень - поршневые кольца - гильза цилиндра, а также защиту от воздействия коррозии.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM Classic mineral 15W-40 zalecany jest do użycia zarówno w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla, jak również w lekkich samochodach dostawczych i furgonetkach. Stworzony z myślą o każdym kierowcy, dlatego doskonale sprawdza się w pojazdach poruszających się w ruchu miejskim jak również na trasach szybkiego ruchu. Przeznaczony do smarowania silników pracujących w normalnych warunkach eksploatacji zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Nie ma zastrzeżeń, by olej stosować do silników starszych typów, gdzie producent zaleca używanie olejów klas niższych. Potwierdzeniem wysokiej jakości oleju jest nie tylko ulepszona technologia, ale także spełnienie wymagań Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic mineral 15W-40 is recommended for use in automobiles driven by petrol and diesel engines, and in lightweight delivery trucks and vans. Intended for all drivers, thus it performs very well both in city traffic and fast road conditions. Designed to lubricate engines working in normal service conditions in summer and winter. There are no reservations as regards using this oil in older type engines, where manufacturers recommend using lower grade oils. The high quality of the oil is confirmed not only by its improved technology, but also by satisfying the requirements of Mercedes-Benz 229.1.
PLATINUM Classic mineral 15W-40 рекомендуется как для легковых автомобилей с дизельными или бензиновыми двигателями, так и для автомобилей для доставки мелких грузов и пикапов. Масло создано с мыслю о каждом водителе, и поэтому отлично зарекомендовало себя не только в условиях городского движения, но и на скоростных трассах. Предлагаемый для смазки двигателей работающих в нормальных рабочих условиях, как летом, так и зимой. Нет противопоказаний для использования для моторов старшего типа, для которых производитель предлагает масла низшего класса. Высокое качество масла оправдывается не только продвинутой технологией, но и выполненными требованиями Mercedes-Benz 229.1.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Spełnia wymagania:
Mercedes – Benz 229.1
Meet requirements:
Mercedes – Benz 229.1
Соответствует требованиям:
Mercedes – Benz 229.1.

Opakowania

Packaging

Тара

1L; 4,5L

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 15W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,0
lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 3,9
wskaźnik lepkości - 143
temperatura płynięcia 0C -33
temperatura zapłonu 0C 237
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,6
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,4

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 15W-40
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 14.0
HTHS viscosity at 1500C MPaˇs 3.9
viscosity index - 143
pour point 0C -33
flash point 0C 237
base value TBN mg KOH/g 8,6
Noack volatility %(m/m) 10.4

Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product batch.
Параметры Единицы Типовые величины
класс вязкости SAE - 15W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14.0
вязкость HTHS при 1500C мПaˇс 3.9
индекс вязкости - 143
температура текучести 0C -33
температура вспышки 0C 237
общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,6
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10.4
 

Wersja

Version

Версия

/ 13.09.2021 15:18

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN