Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 10W-40

PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 10W-40

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: SL
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
SAE: 10W-40

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Wielosezonowy, półsyntetyczny olej silnikowy zblendowany według nowoczesnej technologii. W swoim składzie zawiera wysokojakościowe oleje bazowe oraz idealnie dobrany, kompatybilny z uszczelnieniami pakiet dodatków uszlachetniających. Świetnie dobrana kompozycja składników to gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji.

Gwarantuje:

• skuteczne smarowanie i ochronę silnika podczas rozruchu,
• świetną ochronę przed osadami poprzez utrzymanie zanieczyszczeń w zawiesinie,
• niski stopień zużycia elementów silnika podczas rozruchu,
• doskonałe właściwości myjąco-dyspergujące,
• trwały film smarowy nawet w ciężkich warunkach eksploatacji.
Multigrade, semi-synthetic motor oil blended according to the state-of-the-art, modern technology. Its composition includes high quality base oils and a perfectly matched, seal-compatible package of enriching additives. Excellently chosen composition of ingredients is a guarantee of optimum engine protection under all operating conditions.

Guarantees:

• effective lubrication and engine protection during start-up,
• perfect protection against sedimentation by keeping the deposits in a suspended matter,
• low degree of wear of engine components during start-up,
• excellent detergency and dispersing properties,
• durable lubricating film even under heavy operating conditions.
Всесезонное полусинтетическое масло для двигателя, созданное согласно самым современным технологиям. В своем составе содержит высококачественные основные масла и идеально подобранный, взаимодействующий с уплотнителями пакет обогащающих добавок. Отлично подобранная композиция составляющих – это гарантия оптимальной защиты двигателя в любых эксплуатационных условиях.

Гарантирует:

• эффективную смазку и защиту двигателя во время запуска,
• отличную защиту от осадка с помощью удержания загрязнений во взвешенном состоянии,
• низкий уровень износа элементов двигателя во время запуска,
• отличные очищающие и диспергирующие свойства,
• стойкий слой смазки даже в сложных условиях эксплуатации.

Zastosowania

Application

Применение

PLATINUM Classic gas semisynthetic 10W-40 dzięki doskonałej technologii pozwala na całoroczną eksploatację w samochodach osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w instalacje gazowe. Rekomendowany do pojazdów zarówno nowszego jak i starszego typu, co do których producent zaleca spełnianie klasy jakości API: SL charakterystycznej dla silników zasilanych benzyną. Zalecany do czterosuwowych silników o zapłonie iskrowym, które zostały przystosowane także do spalania gazu płynnego.
PLATINUM Classic gas semisynthetic 10W-40, thanks to the excellent manufacturing technology, allows for a year-round operation in passenger cars and light trucks equipped with gas fuel installation. Recommended both for newer and older vehicles in which the manufacturer recommends the use of oil with quality class API: SL typical for petrol engines. Recommended for four-stroke spark ignition engines adapted for the combustion of LPG.
PLATINUM Classic Gas Semisynthetic 10W-40 благодаря отличной технологии позволяет всесезонную эксплуатацию в легковых автомобилях и легких грузовых автомобилях, оборудованных газовой системой впрыска. Рекомендуется как для новых автомобилей, так и для автомобилей с пробегом, в отношении которых производитель рекомендует соответствие классу качества API, SL, который соответствует бензиновым двигателям. Его применение также оптимально в четырехтактных двигателях с искровым зажиганием, которые были приспособлены к жидкому газовому топливу.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства


Parametry
Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,4
wskaźnik lepkości - 158
temperatura płynięcia 0C -32
temperatura zapłonu 0C 233
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,5

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Parameters
Units Typical values
Viscosity class SAE - 10W-40
Kinematic viscosity in temp. 1000C mm2/s 14,4
Viscosity index - 158
Pour point 0C -32
Ignition temperature 0C 233
Total Basic Number (TBN) mg KOH/g 8,5

Note: The above physical-chemical parameters are typical values. Actual values ​​are shown on the quality certificates attached to each batch of the product.
Параметры Единицы Типичные величины
класс вязкости SAE - 10W-40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2 14,4
коэффициент вязкости - 158
температура текучести 0C -32
температура воспламенения 0C 233
щелочное число TBN mg KOH/g 8,5
Внимание. Физико-химические параметры, представленные выше, являются типичными величинами. Реальные величины размещены на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии товара.
 

Wersja

Version

Версия

/ 14.09.2021 13:34

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN