Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30​

​PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30

​PLATINUM ULTOR MAXIMO 5W-30

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ACEA: E4
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 5W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​W pełni syntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych silnikach wysokoprężnych szczególnie
w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i autobusach.
 
 
Gwarantuje:
 
• długie przebiegi między wymianami
• stabilną jakość oleju
• ochronę środowiska naturalnego
• doskonałe własności w niskich temperaturach
• maksymalną moc silnika w ekstremalnych warunkach
• czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie
• zmniejszenie zużycia paliwa i oleju
• długą żywotność silnika
• obniżone koszty eksploatacji taboru samochodowego
​Fully synthetic, best quality engine oil designed for use in highly loaded Diesel engines especially in big trucks, construction equipment and buses.
 
It guarantees:
• long mileages between oil changes
• stable oil quality
• natural environment protection
• excellent characteristics in low temperatures
• maximum engine power in extreme conditions
• engine purity by keeping soot in a suspended matter
• reduced fuel and oil consumption
• long engine life
• reduced costs of fleet exploitation
​Полностью синтетическое высококачественное моторное масло, предназначенное для работы в дизельных двигателях под наибольшей нагрузкой, в особенности, в больших грузовых автомобилях, строительном оборудовании и автобусах.
 
Гарантирует:
• долгие периоды между заменами
• стабильное качество масла
• защиту окружающей среды
• превосходные свойства при низких температурах
• максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях
• чистоту двигателя посредством поддержания сажи в виде взвеси
• уменьшение потребления топлива и масла
• долгий срок службы двигателя
• сниженные эксплуатационные затраты на автомобильный парк

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum Ultor Maximo 5W-30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez. Dzięki świetnie dobranym syntetycznym olejom bazowym oraz dodatkom uszlachetniającym zapewnia idealne smarowanie silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji pozwalając uzyskać pełną moc w każdych warunkach jazdy.
Można stosować go także w samochodach wyposażonych w układ SCR co do których producent deklaruje spełnienie wymagań Euro V oraz w pojazdach starszych konstrukcji spełniających wymagania Euro IV, III,. W zakresie NOx oraz PM (cząstki stałe) spełnia także EPA Tier I i II.
Platinum Ultor Maximo 5W–30 jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, długie przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego. 
​Platinum Ultor Maximo 5W-30 is designed for use in modern Diesel engines with or without turbocharge, all year round. Due to perfectly selected base synthetic oils and refining additives, it provides ideal engine lubrication even in the most difficult exploitation conditions enabling it to achieve full power in any driving conditions.
It can be also applied in vehicles equipped with SCR system declared to meet Euro V requirements and in older vehicles meeting Euro IV and III requirements. It also meets EPA Tier I and II requirements concerning NOx and PM (particulate matter).
Platinum Ultor Maximo 5W–30 is an energy-saving oil. It guarantees lower fuel and oil consumption, long mileages between oil changes and natural environment protection.
​Platinum Ultor Maximo 5W-30 предназначено для круглогодичной эксплуатации, прежде всего, в современных дизельных двигателях с турбонаддувом и без. Благодаря прекрасно подобранным базовым синтетическим маслам и облагораживающим присадкам обеспечивает идеальную смазку двигателя в наиболее сложных условиях эксплуатации, позволяя достичь полной мощности в любых условиях передвижения. 
Масло можно применять также в автомобилях, оборудованных системой SCR, относительно которых производитель декларирует соответствие требованиям Euro V, а также в транспортных средствах более ранних конструкций, соответствующих требованиям Euro IV, III,. В области NOx и PM (твёрдые частицы) соответствует также EPA Tier I i II.
Platinum Ultor Maximo 5W–30 является энергосберегающим маслом, гарантирует уменьшение потребления топлива и масла, долгие периоды между заменами и защиту окружающей среды. 

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

MB-Approval 228.5
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

Spełnia wymagania:
MAN M3277,
MTU Type 3,
RENAULT RVI RXD, RLD,
Scania LDF-3
Cummins CES 20077,
DEUTZ DQC IV-18
Voith Class A

MB-Approval 228.5
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2
Meets requirements:
MAN M3277,
MTU Type 3,
RENAULT RVI RXD, RLD,
Scania LDF-3
Cummins CES 20077,
DEUTZ DQC IV-18
Voith Class A
MB-Approval 228.5
VOLVO VDS-3
MACK EO-N
RENAULT VI RLD-2

​Соответствует требованиям:
MAN M3277,
MTU Type 3,
RENAULT RVI RXD, RLD,
Scania LDF-3
Cummins CES 20077,
DEUTZ DQC IV-18
Voith Class A

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 12,3
wskaźnik lepkości - 163
temperatura płynięcia 0C -40
temperatura zapłonu 0C 220
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 15,0
popiół siarczanowy % 1,9
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,2
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
SAE viscosity grade - 5W-30
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 12,3
viscosity index - 163
pour point 0C -40
flash point 0C 220
TBN mg KOH/g 15,0
sulfated ash % 1,9
evaporative loss (Noack) % (m/m) 8,2
Note: The above values of the physicochemical parameters are typical values. The actual values are placed on quality certificates attached to each batch of product.
Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 5W-30
Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2/s 12,3
Коэффициент вязкости - 163
Температура размягчения 0C -40
Температура воспламенения 0C 220
Щелочное число TBN мг KOH/г 15,0
Сульфатная зола % 1,9
Испаряемость по Ноаку % (м/м) 8,2
Внимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN