Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20​​​​​

PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20

PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20​

Jakość: Quality class: Класс качества:
​​API SN-RC, SN ILSAC GF-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​​SAE: 5W-20

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Najnowszej generacji syntetyczny olej silnikowy, przewyższający wysokie wymagania niskoemisyjnych samochodów z napędem hybrydowym. Unikalna formuła zapewnia zwiększoną ochronę silnika przed zużyciem - podczas pracy w obciążonych cyklach częstego zatrzymywania / uruchamiania, utrzymując przy tym maksymalną wydajność i moc pojazdów hybrydowych.

Zastosowanie PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20 gwarantuje:

 • szybki rozruchu i odpowiednie smarowanie w niższych temperaturach roboczych,
 • doskonałą redukcje tarcia,
 • najwyższą stabilność termiczną i oksydacyjną,
 • najwyższą ochronę przed tworzeniem się szlamu i korozją zachodzącą pod wypływem wody kondensacyjnej,
 • zwiększoną ochronę przed osadami i zużyciem przez cały okres między wymianami oleju,
 • utrzymanie silnika w czystość,
 • obniżenie kosztów eksploatacji poprzez wysoką oszczędność paliwa,
 • idealną pracę urządzeń i najwyższą ochronę układów oczyszczania spalin,
 • zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
​​​
The latest generation of synthetic engine oil, exceeding the demanding requirements oflow-emission hybrid cars. The unique formulation provides increased engine protection against wear - when operating under stressful frequent stop/start cycles, while maintaining maximum performance and power for hybrid vehicles. ​

The use of PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20 guarantees:
 • quick start-up and adequate lubrication at lower operating temperatures,
 • excellent friction reduction,
 • highest thermal and oxidation stability,
 • highest protection against sludge formation and corrosion from condensation water, 
 • increased protection against deposits and wear throughout the entire oil change interval, 
 • keeping the engine clean, 
 • reduced operating costs through high fuel efficiency 
 • ideal operation of equipment and maximum protection of exhaust gas aftertreatment systems,
 • reduced emission of harmful compounds to the environment.
Синтетическое моторное масло последнего поколения, отвечающее высоким требованиям гибридных автомобилей с низким уровнем выбросов. Уникальный состав обеспечивает повышенную защиту двигателя от износа - при работе в стрессовых условиях частых циклов остановки/запуска, сохраняя при этом максимальную производительность и мощность гибридных транспортных средств. ​​

Применение PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20 гарантирует:
 • быстрый запуск и хорошую смазка при низких рабочих температурах,
 • превосходное снижение трения,
 • превосходную термическую и окислительную стабильности,
 • максимальную защиту от образования осадка и коррозии от конденсата,
 • повышенную защиту от осадка и износа в течение всего интервала замены масла,
 • содержание двигателя в чистоте,
 • снижение эксплуатационных расходов за счет высокой экономии топлива,
 • идеальную работу оборудования и максимальную защиту систем очистки выхлопных газов,
 • снижение выбросов экологически вредных соединений.

Zastosowania

Application

Применение

​​PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w nowoczesnych, paliwooszczędnych silnikach benzynowych stosowanych w pojazdach hybrydowych Mild Hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV), Plug-In Hybrid (PHEV). Rekomendowany do modeli samochodów z napędem hybrydowym, do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej w opisie produktu. Został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych modeli pojazdów Ford Motor Company objętych specyfikacją FORD WSS-M2C948-B, w lepkości 5W-20. Ponad to do samochodów: Toyota, Lexus.
PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20 is designed for all-year-round use, primarily in modern, fuel-efficient petrol engines used in Mild Hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV) and Plug-In Hybrid (PHEV) hybrid vehicles. Recommended for hybrid car models for which the manufacturer recommends an oil in the viscosity grade and quality specified in the product description. It has been officially approved for the latest Ford Motor Company vehicle models covered by the FORD WSS-M2C948-B specification, in 5W-20 viscosity. Recommended for cars Ford, Toyota, Lexus.
​PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20  предназначено для круглогодичного использования преимущественно в современных экономичных бензиновых двигателях, применяемых в гибридных автомобилях Mild Hybrid (MHEV), Full Hybrid  (HEV),  Plug-In Hybrid (PHEV).
Рекомендуется для моделей гибридных автомобилей, для которых производитель рекомендует масло класса вязкости и качества, указанного в описании продукта. Оно было официально одобрено для последних моделей транспортных средств Ford Motor Company, охваченных спецификацией FORD WSS-M2C948-B,при вязкости 5W-20. Рекомендуется для автомобилей Ford, Toyota, Lexus.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

​​Aprobaty:
FORD WSS-M2C948-B
Approvals:

FORD WSS-M2C948-B
​​Сертификаты:

FORD WSS-M2C948-B ​

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

​​
Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 5W-20
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 8,4
lepkość strukturalna CCS -300C MPaˇs 3700
wskaźnik lepkości - 155
liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu
​​
Parameters Units of measurement Typical values
viscosity grade SAE - 5W-20
kinematic viscosity at 1000C mm2/s 8,4
structural viscosity CCS -300C MPaˇs 3700
viscosity index - 155
TBN base number mg KOH/g 8
Notice: The above physiochemical parameters are typical. The actual values are included in the quality certificates attached to each product batch.
​​
​​​​
Параметры Ед. Стандартные значения
класс вязкости SAE - 5W-20
кинематическая вязкость при темп. 1000C mm2/s 8,4
структуральная вязкость CCS -300C MPaˇs 3700
показатель вязкости - 155
щелочное число TBN mg KOH/g 8
Примечание: Указанные выше свойства физико-химически параметров являются типичными свойствами. Действительные значения указываются на удостоверениях качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
​​
 

Wersja

Version

Версия

/ 15.12.2023 11:28

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN