Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

PLATINUM PRO 0W-30 NEW

PLATINUM PRO 0W-30 NEW

PLATINUM PRO 0W-30 NEW

Jakość: Quality class: Класс качества:
​ACEA: A5/B5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 0W-30

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula. 

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów, to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

• wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
• zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers which guarantees the best quality and outstanding purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
  • exceptional engine protection under all kinds of conditions;
  •  lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
  • reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей, это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
·     исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
·     снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
·     уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Olej Platinum PRO 0W-30 przeznaczony jest do aplikacji zarówno w silnikach benzynowych, jak i Diesla. Spełnienie wymagań klasyfikacji jakościowej ACEA gwarantuje najwyższy poziom ochrony nawet przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach pracy.
Platinum PRO 0W-30 zalecany jest do pojazdów wymagających aprobaty VW 503 00/ 506 00/ 506 01.
Platinum PRO 0W-3 can be used both in petrol and Diesel engines. Compliance with the ACEA quality requirements guarantees the best protection even under extreme loads and in difficult conditions. Platinum PRO 0W-30 is recommended for cars which require oil that meets the VW 503 00/ 506 00/ 506 01 specifications.
Масло Platinum PRO 0W-30 предназначено для применения как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Соответствие требованиям классификации качества ACEA гарантирует самый высокий уровень защиты даже при больших нагрузках и в тяжелых условиях работы. Platinum PRO 0W-30 рекомендовано для транспортных средств, требующих одобрения VW 503 00/ 506 00/ 506 01.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

​Spełnia wymagania:
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
​​VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01
​​VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 0W-30
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,8
wskaźnik lepkości - 167
lepkość strukturalna CSS w -350C mPa*s 5440
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 10
popiół siarczanowy % 1,2
odparowalność wg Noack'a % (m/m) 8,2 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 0W-30
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 9,8
viscosity index - 167
structural viscosity CCS at -35°C mPa*s 5440
TBN Mg KOH/g 10
sulphated ash % 1,2
Noack volatility % (m/m) 8,2

Note: The above-mentioned physical and chemical values are typical values. Actual values are given on quality certificates for each lot.
Параметры Единицы измерения             Типовые значения
Класс вязкости SAE  - 0W-30
Кинематическая вязкость при темп.1000C мПa*s 9,8
Коэффициент вязкости  - 167
Структурная вязкость CCS -350C mPa*s 5440
Общее щелочное число TBN мгg KOH 10
Сульфатная зола       % 1,2
Испаряемость по методу Ноака % (м/м)  8,2

Bнимание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми значениями. Фактические значения указываются на сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN