Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

​​PLATINUM PRO 0W-20

​​​PLATINUM PRO 0W-20

​​​​PLATINUM PRO 0W-20

Jakość: Quality class: Класс качества:
​API: SN RC
ILSAC: GF-5
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
​SAE: 0W-20

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

​Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.

Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:

• wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
• zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Platinum PRO is the latest generation of professional engine oil with the revolutionary SMART Formula and double filtration system.
Platinum PRO complies with or exceeds the latest requirements of car manufacturers. Double filtration guarantees the highest quality and exceptional purity of the oil. SMART Formula means confidence and reliability of the engine in all circumstances:
·          exceptional engine protection under all kinds of conditions;
·          lower costs of operation due to reduced fuel consumption;
·          reduction in the emission of environmentally harmful substances.
Platinum PRO – это последнее поколение профессиональных моторных масел с революционной технологией SMART Formula и системой двойной фильтрации масла.
Platinum PRO выполняет или превосходит новейшие требования производителей автомобилей. Двойная фильтрация – это гарантия высочайшего качества и обеспечение исключительной чистоты масла. SMART Formula – это надежность и бесперебойная работа двигателя транспортного средства в любой ситуации:
- исключительная защита двигателя в любых условиях эксплуатации;
-
снижение эксплуатационных затрат посредством экономии топлива;
-
уменьшение выбросов вредных веществ для окружающей среды.

Zastosowania

Application

Применение

​Platinum PRO 0W-20 to najwyższej jakości, olej silnikowy zapewniający skuteczne  smarowanie silnika w każdych warunkach eksploatacji zarówno latem jak i zimą. Odpowiedni do silników samochodów osobowych i lekkich dostawczych co do których producent zaleca zastosowanie oleju o poziomie jakości SN wg klasyfikacji API.
Doskonała charakterystyka lepkościowo-temperaturowa gwarantuje wysoką ochronę silnika już od momentu jego uruchomienia również w warunkach bardzo niskich temperatur. Przeznaczony do smarowania silników benzynowych  turbo doładowanych lub nie. Kategoria jakościowa API SN RC (Resource Conserving) zapewnia kompatybilność z silnikami pracującymi na paliwie zawierającym etanol, do E-85.
Platinum PRO 0W-20 is the highest quality engine oil providing effective lubrication in all kinds of conditions, both in summer and in winter. It is suitable for car and van engines for which the manufacturer recommends SN oil quality level according to API. Outstanding temperature-viscosity properties guarantee high level of protection for the engine from the very start, also in very low temperature. It has been designed to provide lubrication of petrol engines with and without a turbocharger. The SN RC (Resource Conserving) API quality category ensures compatibility with engines fuelled with ethanol blend fuels up to E-85.
Platinum PRO 0W-20 – это высококачественное моторное масло, обеспечивающее эффективную смазку двигателя в любых условиях эксплуатации, как летом, так и зимой. Пригодно для двигателей легковых и легких грузовых автомобилей, для которых производитель рекомендует использовать масло с уровнем качества SN согласно классификации API. Превосходная вязкостно-температурная характеристика гарантирует высокую защиту двигателя уже с момента его запуска, также в условиях очень низких температур. Предназначено для смазки бензиновых двигателей с турбонаддувом или без. Категория качества API SN RC (Resource Conserving) обеспечивает совместимость с двигателями, работающими на топливе, содержащем этанол, до E-85.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specificationsOpakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
klasa lepkości SAE - 0W-20
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 8,3 
wskaźnik lepkości - 162
lepkość strukturalna CSS w -350C mPa*s 6040
liczba zasadowa TBN Mg KOH/g 8,7
popiół siarczanowy % 0,92
Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,8 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameter Unit Typical value
SAE viscosity grade - 0W-20
kinematic viscosity at 100°C mm2/s 8,3
viscosity index - 162
structural viscosity CCS at -35°C mPa*s 6040
TBN Mg KOH/g 8,7
sulphated ash % 0,92
Noack volatility % (m/m)

10,8

Параметры Единицы измерения Типовые значения
Класс вязкости SAE - 0W-20
Кинематическая вязкость при  мм2/с 8,3
Коэффициент вязкости - 162
Структурная вязкость CCS  при   мПа*с 6040
Общее щелочное число TBN мг KOH/г 8,7
Сульфатная зола % 0,92
Испаряемость по методу Ноака % (м/м) 10,8
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN