Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL MIXOL S

Jakość: Quality class: Класс качества:
API : TB/TA
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej produkowany jest w oparciu o wysokorafinowane oleje podstawowe oraz zestaw dodatków uszlachetniających.

Gwarantuje:

• bardzo dobrą mieszalność z paliwem
• dobre własności myjąco-dyspergujące co ogranicza powstawanie nagarów, szlamów, laków, osadów
• niską temperaturę płynięcia oleju pozwalającą użytkować go w trudnych warunkach eksploatacji
• bardzo dobre własności antykorozyjne
Oil manufactured from highly refined base oils and a set of enriching additives.

It guarantees:

• very good mixing with fuel,
• good cleaning and dispersing properties which limit formation of carbon deposit, ash slurry, lake and sediments,
• low flow temperature which allows application in difficult operating conditions,very good anticorrosive properties.
Масло производится на основе высокорафинированных базовых масел и комплекса облагораживающих добавок.

Оно гарантирует:

• очень хорошую смешиваемость с топливом
• хорошие чистяще-диспергирующие свойства, что ограничивает возникновение нагара, шлама, ила, осадка
• низкую температуру текучести масла, позволяющую использовать его в сложных условиях эксплуатации
• очень хорошие антикоррозионные свойства.

Zastosowania

Application

Применение

ORLEN OIL Miksol S przeznaczony jest do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym smarowanych systemem mieszankowym. Zawiera rozpuszczalnik zapewniający łatwe mieszanie z paliwem. Może być wlewany bezpośrednio do zbiornika z paliwem.
Dozowanie: 2% w stosunku do paliw /1:50/, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.
ORLEN OIL Mixol S is intended for two-stroke engines with spark ignition lubricated in a mixture. It includes dissolvent providing easy mixing with fuel. It may be directly poured into the fuel tank. The most favourable oil and fuel ratio is defined by the engine operating manual.
Dosage: 2% of the fuel volume /1:50/ unless otherwise recommended by the engine manufacturer.
ORLEN OIL Mixol S предназначено для двухтактных двигателей с искровым зажиганием со смешанной системой смазки. Содержит растворитель, обеспечивающий хорошую смешиваемость с топливом. Его можно вливать непосредственно в топливный бак.
Дозирование: 2% по отношению к топливу /1:50/, если производитель двигателя не дает других рекомендаций.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Spełnia wymagania:
PN-70/C-96092
Meets requirements:
PN-70/C-96092
Spełnia wymagania:
PN-70/C-96092

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 6,0
temperatura płynięcia 0C -40
temperatura zapłonu 0C 85
popiół siarczanowy % 0,11
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity 1000C mm2/s 6.0
Flow temperature 0C -40
Ignition temperature 0C 85
Sulphate ash % 0.11
Note: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.
Параметры Единицы Типичные значения
Кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/сек 6,0
температура текучести 0C -40
температура воспламенения 0C 85
сульфатная зола % 0,11
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN