Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC

Jakość: Quality class: Класс качества:
API: TC
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych.
Semisynthetic oil designed for two-stroke engines.
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей.

Zastosowania

Application

Применение

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych, także wysilonych o pojemności skokowej cylindra od 20 do 500 cm3, nadaje się do smarowania mieszankowego i oddzielnego. Przeznaczony jest do: silników pilarek spalinowych, łańcuchowych i tarczowych, silników kos spalinowych, wszelkiego typu sprzętu ogrodniczego wyposażonego w silniki dwusuwowe, samochodów, motocykli. Dozowanie: 2% w stosunku do paliw /1:50/, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.
Semisynthetic oil for two-stroke engines, including those with a cylinder capacity from 20 to 500 cm3, suitable for mixed and separate lubrication. It is intended for: engines of chain saws and disc saws, engines of brushcutters, all types of garden equipment equipped with two-stroke engines, cars, motorcycles. Dosing: 2% relative to fuels / 1: 50 / if the engine’s manufacturer does not recommend otherwise.
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей, сильно нагруженных рабочим объемом цилиндра от 20 до 500 см3, подходит для смешаной и отдельной смазки. Предназначен для: двигателей внутреннего сгорания бензопил - цепных и дисковых, двигателей мотокос, всех типов садового оборудования, оснащенного двухтактными двигателями, автомобилей, мотоциклов. Дозировка: 2% по отношению к топливу - /1:50/, если производитель двигателя не назначил иначе.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Standards, approvals, specifications

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry Jednostki Wartości typowe
lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 9,9
temperatura płynięcia 0C -30
temperatura zapłonu 0C 70
popiół siarczanowy % 0,17
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
Parameters Units Typical values
Kinematic viscosity 100°C mm2/s 9.9
Pour pointour point 0C -30
Flash point 0C 70
Sulfated ash % 0.17
Note: The above values of physical and chemical parameters are typical values. The actual values are indicated in the quality certificates attached to each product batch.
Параметры ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ Типичные значения
кинематическая вязкость при темп.  1000 C мм2/c 9,9
температура текучести 0C -30
температура воспламенения 0C 70
Сульфатная зола % 0,17
Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
 

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN