Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
"

OLEJ MASZYNOWY L-AN Z 15​

L-AN Z 15 MACHINE OIL

МАШИННЫЕ МАСЛА L-AN Z 15

Jakość: Quality class: Класс качества:
Lepkość: Viscosity grade: Класс вязкости:
ISO VG: 15

Charakterystyka

General features

Общая характеристика

Olej maszynowy niskokrzepnący L-AN Z 15 otrzymywany jest z rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej i dodatków obniżających temperaturę krzepnięcia.
L-AN (Z) low-solidifying machine oils are manufactured from refined oil distillates sourced from petroleum processing and additives reducing the solidification point.
Машинные масла с низкой температурой затвердевания L-AN Z производятся из рафинированных масляных дистиллятов, получаемых вследствие переработки нефти и добавок, снижающих температуру затвердевания.

Zastosowania

Application

Применение

Olej maszynowy niskokrzepnący L-AN Z 15 przeznaczony jest głównie do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, takich jak:

• łożyska toczne i ślizgowe,
• prowadnice,
• przekładnie mechaniczne,
• wrzeciona, itp.,
• oraz pomocniczych węzłów tarcia, które narażone są na działanie niskich temperatur, tzn. znajdujących się w okresie zimowym w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Niektóre oleje maszynowe niskokrzepnące L-AN Z mogą być również stosowane do innych celów, np. do napełniania układów hydraulicznych.
L-AN Z machine oils are intended mainly for lubricating of light and medium loaded machine elements and industrial devices e.g.

• rolling bearings and slide bearings,
• guides ,
• mechanical gears,
• spindles, etc.,
• and supplementary friction centres which are exposed to low temperatures i.e. operating in unheated rooms in winter.
Some L-AN (Z) low-solidifying machine oils can also be applied for other purposes e.g. hydraulic systems.
Машинные масла с низкой температурой затвердевания L-AN Z предназначены, главным образом, для легко или средне нагруженных рабочих элементов промышленных машин и оборудования, таких как:

- подшипники качения и скольжения,
- направляющие,
- механические передачи,
- шпиндели и т.п.,
- а также вспомогательные агрегаты трения, подвергающиеся воздействию низких температур, то есть, находящихся в зимнее время в помещениях, которые не обогреваются.

Некоторые машинные масла с низкой температурой затвердевания L-AN Z могут использоваться также для других целей, например, для наполнения гидравлических систем.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Standards, approvals, specifications

Cтандарты, Утверждения, Tехнические условия

PN-88/C-96071
PN-88/C-96071
PN-88/C-96071

Opakowania

Packaging

Тара

Parametry fizyko-chemiczne

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Parametry   Jedn.   Wartości typowe
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 15,2
Wskaźnik lepkości - 97
Temperatura płynięcia 0C -33
Temperatura zapłonu 0C 172
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu  
Parameters   Unit   Typical values 
Kinematic viscosity at 400C mm2/s 15.2
Viscosity index - 97
Flow temperature 0C -33
Ignition temperature 0C 172
ATTENTION: Physicochemical parameters listed in the table are typical values. Real values are stated in quality control certificates attached to each product lot.  
Параметры   Един.   Типичные значения
Кинематическая вязкость при температуре  400C мм2 15,2
Показатель вязкости   - 97
Температура текучести 0C -33
Температура воспламенения 0C 172
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными величинами. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта  
 

Wersja

Version

Версия

/ 12.04.2022 15:28

Zobacz:

View:

View:

« назад

 
 

Бренды Группы ORLEN